Pieteikumā atlaide 100 rubļu! Lejupielādējiet lietotni
Pieteikumā atlaide 100 rubļu!
Lejupielādējiet lietotni

Publisks piedāvājums pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšanai

Šis dokuments ir oficiāls piedāvājums noslēgt pārdošanas līgumu ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

1. Termini un definīcijas

1.1. Šajā dokumentā un no tā izrietošajās vai saistītajās Pušu attiecībās tiek izmantoti šādi termini un definīcijas:

1.1.1. Publiskais piedāvājums / piedāvājums - šī dokumenta saturs ar pielikumiem (papildinājumiem, izmaiņām) dokumentos, kas publicēts interneta resursā (vietnē) internetā uz adresi: https://floristum.ru/info/agreement/.

1.1.2. Produkts - ziedi pušķos, ziedi pa gabalam, iepakojums, pastkartes, rotaļlietas, suvenīri, citas preces un pakalpojumi, ko Pārdevējs piedāvā Pircējam.

1.1.3. Darījums - Preču (preču) iegādes līgums, pievienojot visus ar to saistītos saistošos dokumentus. Darījuma noslēgšana un tā izpilde tiek veikta tādā veidā un ar nosacījumiem, ko nosaka publiskais piedāvājums par pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšanu.

1.1.4. Покупатель - Persona / Lietotājs, kurš izmanto, ir izmantojis vai ir nodomājis izmantot vietnes un / vai uz tās pamata sniegtā Pakalpojuma funkcionalitāti Preču pārskatīšanai, izvēlei un iegādei (pirkšanai).

1.1.5. Pārdevējs - viens no šiem, atkarībā no potenciālā Pircēja juridiskā statusa noteikšanas un samaksas nosacījumu ievērošanas:

Ar nosacījumu, ka Pircējs saskaņā ar noslēgto līgumu ir juridiska persona un Pasūtījums paredz samaksu par Precēm ar bankas pārskaitījumu - FLN LLC;

b) visos pārējos gadījumos - Persona / Lietotājs, kurš vietnē "Veikals" ir pabeidzis un izturējis reģistrācijas procedūru vietnē "Veikals", kurš izmanto, ir izmantojis vai ir nodomājis izmantot vietnes un / vai uz tās pamata sniegtā Pakalpojuma funkcionalitāti potenciālo Pircēju meklēšanai, parakstoties (noslēdzot) ar Līgumu / darījumu pircēji un pieņemšana samaksas ziņā par līgumu / darījumu izpildi.

1.1.6. Pārstāvis - FLN LLC.

1.1.7. Pasūtīšana potenciālais Pircējs- kas satur visas būtiskās prasības Darījuma noslēgšanai, Produkta (Produktu grupas) pirkuma pasūtījumu, kuru izdevis potenciālais Pircējs, izvēloties Produktu no Pārdevēja piedāvātā vispārējā sortimenta iegādei, kā arī aizpildot īpašu veidlapu konkrētā Vietnes lapā

1.1.8. Piedāvājuma pieņemšana - neatsaucama Piedāvājuma akceptēšana ar Pārdevēja veiktajām darbībām, kas atspoguļotas šajā Piedāvājumā, ietverot Līguma noslēgšanu (parakstīšanu) starp potenciālo Pircēju un Pārdevēju.

1.1.9. Vietne / vietne informācijas savstarpēji savienota sistēma, kas atrodas vispārējā internetā pēc adreses: https://floristum.ru

1.1.10. Apkalpošana  - apvienojot vietni un tajā publicēto informāciju / saturu un padarot pieejamu, izmantojot platformu.

1.1.11. Platforma - Aģenta programmatūra un aparatūra, kas integrēta vietnē.

1.1.12. Kabinets –Tīmekļa vietnes personīgā lapa, kurai potenciālais Pircējs piekļūst pēc attiecīgas reģistrācijas vai autorizācijas vietnē. Personīgais konts ir paredzēts informācijas glabāšanai, Pasūtījumu veikšanai, informācijas saņemšanai par izpildīto Pasūtījumu gaitu un paziņojumu saņemšanai paziņojumu secībā.

1.2. Šajā piedāvājumā ir iespējama 1.1. Punktā nenoteiktu terminu un definīciju izmantošana. šī piedāvājuma. Šādos apstākļos attiecīgā termina interpretācija tiek veikta saskaņā ar šī Piedāvājuma saturu un tekstu. Tā kā šī Piedāvājuma tekstā nav skaidras un nepārprotamas attiecīgā termina vai definīcijas interpretācijas, ir jāvadās pēc teksta izklāsta: Pirmkārt, dokumenti pirms Pušu noslēgtā Līguma; Otrkārt - saskaņā ar pašreizējiem Krievijas Federācijas tiesību aktiem un pēc tam - ar uzņēmējdarbības aprites un zinātniskās doktrīnas paradumiem.

1.3. Visas saites šajā piedāvājumā ar klauzulu, noteikumu vai sadaļu un / vai to nosacījumi nozīmē atbilstošo saiti uz šo piedāvājumu, tā sadaļu un / vai to nosacījumiem.

2. Darījuma priekšmets

2.1. Pārdevējs apņemas nodot Preces Pircējam, kā arī sniegt ar to saistītus pakalpojumus (ja nepieciešams) saskaņā ar Pircēja izdotajiem Rīkojumiem, un Pircējs savukārt apņemas pieņemt un apmaksāt Preces saskaņā ar šī Piedāvājuma noteikumiem.

2.2. Preču nosaukums, izmaksas, daudzums, adrese un piegādes laiks, kā arī citi būtiskie Darījuma nosacījumi tiek noteikti, pamatojoties uz informāciju, kuru Pircējs norādījis, veicot Pasūtījumu.

2.3. Neatņemams Līguma noslēgšanas nosacījums starp Pusēm ir Pircēja beznosacījumu pieņemšana un atbilstības nodrošināšana prasībām un noteikumiem, kas piemērojami Pušu attiecībām saskaņā ar Līgumu, kas noteikti ar šādiem dokumentiem ("Obligātie dokumenti"):

2.3.1. Noteikumiievietots un / vai pieejams internetā vietnē https://floristum.ru/info/agreement/ satur reģistrācijas Vietnē prasības (nosacījumus), kā arī Pakalpojuma izmantošanas nosacījumus;

2.3.2. Konfidencialitātes politikaievietots un / vai pieejams internetā vietnē https://floristum.ru/info/privacy/, un ietver noteikumus par Pārdevēja un Pircēja personiskās informācijas sniegšanu un izmantošanu.

2.4. Norādīts 2.3. punktā, Pusēm saistoši dokumenti ir neatņemama Līguma starp Pusēm noslēgtā Līguma sastāvdaļa saskaņā ar šo Piedāvājumu.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1.Pārdevēja pienākumi:

3.1.1. Pārdevējs apņemas nodot Preces Pircēja īpašumā tādā veidā un ar nosacījumiem, kas noteikti, noslēdzot Darījumu.

3.1.2. Pārdevēja pienākums ir nodot Pircējam augstas kvalitātes Preces, kas atbilst Darījuma prasībām un spēkā esošajiem Krievijas Federācijas tiesību aktiem;

3.1.3. Pārdevēja pienākums ir piegādāt preces tieši Pircējam vai organizēt šādu preču piegādi;

3.1.4. Pārdevēja pienākums ir sniegt informāciju (informāciju), kas nepieciešama Līguma izpildei, saskaņā ar Krievijas Federācijas likumdošanas un šī Piedāvājuma prasībām.

3.1.5. Pārdevēja pienākums ir izpildīt citas saistības, kas noteiktas Darījumā, Obligātajos dokumentos, kā arī Krievijas Federācijas tiesību aktos.

3.2.Pārdevēja tiesības:

3.2.1. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt samaksu par Precēm Darījumā (Līgumā) noteiktajā veidā un apstākļos.

3.2.2. Pārdevējam ir tiesības atteikties noslēgt Darījumu ar Pircēju ar nosacījumu, ka Pircējs veic negodīgas darbības un rīcību, tostarp:

3.2.2.1. Pircējs ir atteicies no atbilstošas ​​kvalitātes precēm vairāk nekā 2 (divas) reizes viena gada laikā;

3.2.2.2. Pircējs sniedza savu neprecīzo (neprecīzo) kontaktinformāciju;

3.2.3. Pārdevējam ir tiesības izmantot citas tiesības, kuras paredz noslēgtais Darījums un Obligātie dokumenti, kā arī Krievijas Federācijas likumdošana.

3.3.Pircēja pienākumi:

3.3.1. Pircēja pienākums ir sniegt Pārdevējam visu nepieciešamo, pilnīgu un uzticamu informāciju pareizai Darījuma izpildei;

3.3.2. Pircējam ir pienākums uzraudzīt Pasūtījumu pirms Pieņemšanas;

3.3.3. Pircējam ir pienākums pieņemt un apmaksāt Preces saskaņā ar noslēgtā Darījuma noteikumiem;

3.3.4. Pircēja pienākums ir pārbaudīt paziņojumu pieejamību Vietnē (ieskaitot viņa personīgo kontu), kā arī uz e-pasta adresi, kuru Pircējs bija norādījis, veicot pasūtījumu;

3.3.5. Pircējam ir citas saistības, kuras paredz Darījums, Obligātie dokumenti, kā arī Krievijas Federācijas likumdošana.

3.4.Pircēja tiesības:

3.4.1. Pircējam ir tiesības pieprasīt pasūtīto Preču nodošanu Darījumā paredzētajā kārtībā un nosacījumos.

3.4.2. Pircējam ir tiesības saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un šo Piedāvājumu pieprasīt, lai viņam tiktu sniegta uzticama informācija par Precēm;

3.4.3. Pircējam ir tiesības paziņot par Preču atteikumu, pamatojoties uz Darījumā un Krievijas Federācijas likumos paredzētajiem pamatiem.

3.4.4. Pircējs izmanto citas tiesības, kuras nosaka Darījums, Obligātie dokumenti, kā arī Krievijas Federācijas likumi.

4. Preču izmaksas, apmaksas kārtība

4.1. Preču cena saskaņā ar noslēgto Darījumu tiek noteikta atbilstoši Vietnē norādītajai cenai, kas ir spēkā Pasūtījuma izdarīšanas dienā, kā arī atkarībā no Pircēja izvēlēto Preču nosaukuma un daudzuma.

4.2. Samaksa par precēm saskaņā ar noslēgto Darījumu tiek veikta saskaņā ar nosacījumiem, kurus Pircējs izvēlējies patstāvīgi, veicot Pasūtījumu, no pieejamajām metodēm, kas norādītas Vietnē.

5. Preču piegāde un pieņemšana

5.1. Pircēja pasūtīto Preču piegāde tiek veikta Saņēmējam: Pircējam vai citai personai, kuru Pircējs norādījis, veicot Pasūtījumu. Pircējs apstiprina, ka persona, kuru Pircējs ir norādījis kā Saņēmēju, Pircējs ir pilnībā un pienācīgi pilnvarots veikt darbības un veikt darbības Preču pieņemšanai.

5.2. Visa piegādei nepieciešamā informācija, proti, piegādes adrese, Preču saņēmējs, piegādes laiks (laiks), Pircējs atspoguļo, veicot Pasūtījumu. Tajā pašā laikā minimālais Preču piegādes termiņš tiek atspoguļots atbilstošo Preču aprakstā.

5.3. Kad Pircējs, veicot Pasūtījumu, kontaktinformācijā norāda Preču saņēmēja tālruņa numuru, Preces attiecīgi tiek piegādātas uz adresi, kuru norādījis Preču saņēmējs.

5.4. Pircējam ir tiesības pašam saņemt Preces, kas netiek uzskatīta par Preču piegādi, bet ir tiesības tikt norādīta Vietnē kā piegādes metode informācijas ievietošanas ērtībai.

5.5. Pārdevējam ir tiesības piegādāt Preces, iesaistot trešās personas.

5.6. Preču piegāde pilsētas robežās ir bez maksas. Preču piegādes ārpus pilsētas izmaksas tiek aprēķinātas papildus katrā konkrētajā gadījumā.

5.7. Veicot Preču nodošanu, Saņēmējam ir pienākums Preču piegādes personu klātbūtnē veikt visus pasākumus, kuru mērķis ir pārbaudīt Preču iesaiņojuma ārējo (tirgojamo) izskatu, drošību un integritāti, tā daudzumu, pilnīgumu un sortimentu.

5.8. Piegādājot Preces, Saņēmēja pienākums ir veikt visas nepieciešamās darbības Preču saņemšanai 10 minūšu laikā no brīža, kad persona, kas piegādā preces, ierodas piegādes adresē, par kuru saņēmējam tiek paziņots pa tālruņa numuru, kuru Pircējs norādījis, veicot Pasūtījumu.

5.9. Pircējam nav tiesību paziņot par atteikumu pieņemt labas kvalitātes preces sakarā ar to, ka piegādātās Preces tiek ražotas tikai pēc Pircēja pasūtījuma, attiecīgi tām ir individuāli noteiktas īpašības un tās ir paredzētas konkrētam Pircējam.

5.10. Gadījumā, ja preces nav iespējams saņemt noteiktā termiņā saņēmēja (Pircēja) vainas dēļ, Pārdevējam ir tiesības atstāt šādas preces piegādes adresē (ja iespējams), kas norādīta, veicot Pasūtījumu, vai arī uzglabāt Preces 24 stundu laikā, līdz tas tiek pieprasīts. Pircējam un pēc noteiktā termiņa beigām ir tiesības pēc Pārdevēja ieskatiem rīkoties ar šādām precēm. Šajā gadījumā Pārdevēja saistības saskaņā ar Darījumu šādos apstākļos tiek uzskatītas par pienācīgi izpildītām, par Precēm samaksātie līdzekļi netiek atgriezti.

5.11 Pircējam ir tiesības paziņot par atteikumu pieņemt neatbilstošas ​​kvalitātes Preces vai Preces, kas būtiski atšķiras no Vietnē norādītā apraksta. Šādos apstākļos Pircējam tiek atmaksāta samaksātā Preču vērtība ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad Pircējs iesniedz Pārdevējam attiecīgo pieprasījumu. Naudas atmaksa tiek veikta tādā pašā veidā, kāds tika izmantots, maksājot par Precēm, vai citā veidā, par kuru Puses ir vienojušās.

5.12. Šī publiskā piedāvājuma pārdevējs paziņo Pircējam, ka saskaņā ar Krievijas Federācijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 8. Panta 13.15. daļu Krievijas Federācijas tiesību akti aizliedz alkoholisko produktu attālo mazumtirdzniecību un Pārdevējs netiek veikts. Visi vietnē uzrādītie produkti, kuru aprakstā ir norādīti vai attēloti dzērieni, tiek komplektēti ar dzērieniem NEVAALKOHOLISKI, pudeļu izskats ar NESALKOHOLISKIEM dzērieniem atšķiras no attēlā un aprakstā norādītajiem parametriem.

6. Pušu atbildība

6.1. Ja Puses nepareizi izpilda savas saistības saskaņā ar noslēgto Darījumu, Puses ir pilnībā atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem Krievijas Federācijas likumiem.

6.2. Pārdevējs nav atbildīgs par saistību pret izpildi saskaņā ar noslēgto Darījumu, ja tiek aizkavēta samaksa par Precēm, kā arī citi gadījumi, kad Pircējs nepilda vai nepareizi izpilda uzņemtās saistības, kā arī apstākļi, kas bez nosacījumiem norāda, ka šāda izpilde netiks veikta laikā.

6.3. Pārdevējs nav atbildīgs par Darījuma nepareizu izpildi vai neizpildi, par piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja rodas apstākļi, kad Pircējs sniedza neprecīzus datus par sevi.

7. Nepārvaramas varas apstākļi

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā noteikto saistību neizpildi, ja to izraisīja nepārvaramas varas apstākļi. Šādi apstākļi tiek uzskatīti par dabas katastrofām, to, ka valsts iestādes pieņem un pārvalda noteikumus, kas kavē šī līguma izpildi, kā arī citus notikumus, kas ir ārpus pušu saprātīgas paredzēšanas un kontroles.

7.2. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā termiņš pušu pienākumu izpildei saskaņā ar šo līgumu tiek atlikts uz šo apstākļu vai to seku laiku, bet ne ilgāk kā uz 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. Ja šādi apstākļi ilgst vairāk nekā 30 dienas, Pusēm ir tiesības izlemt apturēt vai izbeigt Līgumu, kas tiek noformēts ar šī Līguma papildu vienošanos.

8. Piedāvājuma pieņemšana un Darījuma noslēgšana

8.1. Kad Pircējs pieņem šo piedāvājumu, Pircējs ģenerē Līguma noslēgšanu starp viņu un Pārdevēju par šī Piedāvājuma noteikumiem saskaņā ar spēkā esošajiem Krievijas Federācijas tiesību aktiem (Krievijas Federācijas Civilkodeksa 433., 438. pants).

8.2. Piedāvājums tiek uzskatīts par pieņemtu, atkarībā no maksājuma veida, ar Pircēja pieņemto piekrišanu šādu darbību gadījumā:

8.2.1. par avansa (avansa) maksājuma noteikumiem: veicot Pasūtījumu un veicot samaksu par Precēm.

8.2.2. par preču apmaksas noteikumiem pēc saņemšanas: veicot Pircēja pasūtījumu un apstiprinot to pēc attiecīga Pārdevēja pieprasījuma.

8.3. Kopš brīža, kad Pārdevējs saņem Pircēja Piedāvājuma pieņemšanu, darījums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu.

8.4. Šis piedāvājums ir pamats neierobežota Darījumu skaita noslēgšanai ar Pārdevēju ar Pircēju.

9. Piedāvājuma derīguma termiņš un maiņa

9.1. Piedāvājums stājas spēkā no tā ievietošanas datuma un laika Vietnē un ir spēkā līdz datumam un laikam, kad Pārdevējs atsauc minēto piedāvājumu.

9.2. Pārdevējam jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem ir tiesības vienpusēji grozīt Piedāvājuma noteikumus un / vai atsaukt Piedāvājumu. Informācija par Piedāvājuma izmaiņām vai atsaukšanu tiek nosūtīta Pircējam pēc Pārdevēja izvēles, ievietojot informāciju Vietnē, Pircēja personīgajā kontā vai nosūtot atbilstošu paziņojumu uz Pircēja e-pastu vai pasta adresi, ko pēdējais atspoguļo Līguma noslēgšanas laikā, kā arī tā izpildes laikā ...

9.3. Atkarībā no Piedāvājuma atsaukšanas vai izmaiņu ieviešanas tajā, šīs izmaiņas stājas spēkā no Pircēja paziņošanas datuma un laika, ja vien Piedāvājumā vai papildus nosūtītajā ziņojumā nav noteikta cita kārtība un termiņi.

9.4. Obligātos dokumentus, kas atspoguļoti šādā Piedāvājumā, Pircējs groza / papildina vai apstiprina pēc saviem ieskatiem, un par tiem tiek informēta Pārdevēja tādā veidā, kāds noteikts attiecīgajiem Pārdevēja paziņojumiem.

10. Darījuma ilgums, modifikācija un izbeigšana

10.1. Līgums stājas spēkā no dienas, kad Pircējs akceptē Piedāvājumu, un turpina darboties līdz brīdim, kad puses izpilda savas saistības, vai līdz līguma priekšlaicīgai izbeigšanai.

10.2. Tā kā Aģents Līguma darbības laikā atsauca Piedāvājumu, Līgums ir spēkā saskaņā ar Piedāvājuma noteikumiem, kas izpildīti jaunākajā izdevumā ar attiecīgajiem Obligātajiem dokumentiem. 

10.3. Darījumu var izbeigt, Pusēm vienojoties, kā arī pamatojoties uz citiem Piedāvājumā, Krievijas Federācijas likumdošanā paredzētajiem pamatiem.

11. Privātuma noteikumi

11.1. Puses ir vienojušās glabāt slepenībā un konfidencialitātē katra noslēgtā Līguma noteikumus un saturu, kā arī visu informāciju, ko Puses saņēmušas, noslēdzot / izpildot šādu Līgumu (turpmāk Konfidenciāla informācija). Pusēm ir aizliegts izpaust / izpaust / publicēt vai citādi sniegt šāda veida informāciju trešajām personām bez iepriekšējas rakstiskas Puses atļaujas, kas nodod šo informāciju.

11.2. Katrai Pusei ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Konfidenciālo informāciju ar tādu pašu rūpību un rīcības brīvību, ja šī Konfidenciālā informācija būtu tās pašas. Piekļuvi konfidenciālajai informācijai veiks tikai katras Puses darbinieki, kuras derīgums tiek noteikts, lai izpildītu viņu pienākumus, lai izpildītu Līgumu. Katrai no Pusēm ir jānosaka saviem darbiniekiem pienākums veikt visus nepieciešamos līdzīgos pasākumus, kā arī pienākumus, lai nodrošinātu Konfidenciālas informācijas drošību, ko Pusēm nosaka šis piedāvājums.

11.3. Ja ir pieejami Pircēja personas dati, to apstrāde tiek veikta saskaņā ar Pārdevēja privātuma politiku.

11.4. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt viņam nepieciešamo papildu informāciju, tostarp personu apliecinošu dokumentu, reģistrācijas apliecību un to veidojošo dokumentu kopijas, kredītkartes, ja nepieciešams, lai pārbaudītu informāciju par Pircēju vai lai novērstu krāpnieciskas darbības. Ja šāda papildu informācija tiek sniegta Pārdevējam, tās aizsardzība un izmantošana tiek veikta saskaņā ar 12.3. Piedāvājumi.

11.5. Pienākumi saglabāt konfidenciālas informācijas slepenību ir spēkā Līguma darbības laikā, kā arī 5 (Piecu) nākamo gadu laikā no Līguma izbeigšanas (izbeigšanas) dienas, ja Puses rakstiski nenosaka citādi.

12. Vienošanās par parakstu ar roku

12.1. Noslēdzot līgumu, kā arī gadījumos, kad saskaņā ar Līgumu ir nepieciešams nosūtīt paziņojumus, Pusēm ir tiesības izmantot paraksta faksimila reproducēšanu vai vienkāršu elektronisko parakstu.

12.2. Puses ir vienojušās, ka Līguma izpildes laikā starp Pusēm ir atļauts apmainīties ar dokumentiem, izmantojot faksu vai e-pastu. Tajā pašā laikā dokumentiem, kas nosūtīti, izmantojot šīs metodes, ir pilnīgs juridisks spēks, ja ir apstiprinājums par ziņojuma piegādi, kas tos iekļauj saņēmējam.

12.3. Ja Puses izmanto e-pastu, tiek uzskatīts, ka ar tā palīdzību nosūtītais dokuments ir parakstīts ar vienkāršu sūtītāja elektronisko parakstu, kas izveidots, izmantojot viņa e-pasta adresi.

12.4. E-pasta izmantošanas rezultātā elektroniska dokumenta nosūtīšanai šāda dokumenta saņēmējs nosaka šāda dokumenta parakstītāju, izmantojot viņa izmantoto e-pasta adresi.

12.5. Kad Pārdevējs noslēdz Līgumu, kas Vietnē ir nokārtojis nepieciešamo reģistrācijas procedūru, Pušu vienkārša elektroniskā paraksta izmantošanas kārtību cita starpā regulē Lietotāja līgums, ko Pārdevējs noslēdzis reģistrācijas laikā.

12.6. Pēc Pušu savstarpējas vienošanās elektroniskie dokumenti, kas parakstīti ar vienkāršu elektronisko parakstu, tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem dokumentiem uz papīra, kas parakstīti ar viņu pašu parakstu.

12.7. Tiek uzskatīts, ka visas darbības, kas veiktas Pušu attiecību laikā, izmantojot attiecīgās Puses vienkāršu elektronisko parakstu, ir izdarījušas šāda Puse.

12.8. Puses apņemas nodrošināt elektroniskā paraksta atslēgas konfidencialitāti. Tajā pašā laikā Pārdevējam nav tiesību nodot savu reģistrācijas informāciju (pieteikuminformāciju un paroli) vai nodrošināt piekļuvi savam e-pastam trešajām personām, Pārdevējs ir pilnībā atbildīgs par to drošību un individuālu izmantošanu, neatkarīgi nosakot to glabāšanas metodes, kā arī ierobežojot piekļuvi tām.

12.9. Neautorizētas piekļuves dēļ Pārdevēja pieteikuminformācijai un parolei vai to nozaudēšanas (izpaušanas) trešajām personām rezultātā Pārdevējs apņemas par to nekavējoties rakstiski paziņot Pārstāvim, nosūtot e-pastu no Pārdevēja Vietnē norādītās e-pasta adreses.

12.10. Zaudēšanas vai neatļautas piekļuves rezultātā e-pastam, kura adresi Pārdevējs vietnē bija norādījis, Pārdevējs apņemas nekavējoties aizstāt šādu adresi ar jaunu adresi, kā arī nekavējoties paziņot par to aģentam, nosūtot e-pastu no jaunās adreses E-pasts.

13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Līgumu, tā noslēgšanas kārtību, kā arī tā izpildi reglamentē pašreizējie Krievijas Federācijas tiesību akti. Visi jautājumi, kas nav atrisināti ar šo Piedāvājumu vai daļēji (ne pilnībā), ir pakļauti regulējumam saskaņā ar Krievijas Federācijas materiālajiem tiesību aktiem.

13.2. Strīdi, kas saistīti ar šo Piedāvājumu un / vai Līgumu, tiek risināti, izmantojot pretenziju vēstuļu apmaiņu un atbilstošo procedūru. Ja Pusēm neizdodas panākt vienošanos, radušais strīds tiek nodots tiesai pārstāvja atrašanās vietā.

13.3. No Darījuma noslēgšanas brīža saskaņā ar šī Piedāvājuma noteikumiem rakstiski (mutiski) līgumi starp Pusēm vai paziņojumi par Darījuma priekšmetu zaudē savu juridisko spēku.

13.4. Pircējs, pieņemot šo Piedāvājumu, garantē, ka viņš rīkojas brīvi, pēc savas gribas un savās interesēs, dod nenoteiktu un neatsaucamu rakstisku vienošanos Pārdevējam un / vai Pārstāvim par visiem iespējamiem Pircēja personas datu apstrādes veidiem, ieskaitot visas darbības (darbības), kā arī darbību (darbību) kopums, kas tiek veikts, izmantojot automatizētus līdzekļus, kā arī neizmantojot šādus līdzekļus ar personas datiem, ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu un mainīšanu), iegūšanu, izmantošanu, pārsūtīšanu ( personiskās informācijas (datu) izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), depersonalizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana, lai noslēgtu un izpildītu Darījumu saskaņā ar šī Piedāvājuma noteikumiem.

13.5. Ja Piedāvājumā nav norādīts citādi, visus paziņojumus, vēstules, ziņojumus saskaņā ar Līgumu viena Puse var nosūtīt otrai Pusei šādos veidos: 1) pa e-pastu: a) no Pārdevēja LLC FLN e-pasta adreses, kas norādīta 14. sadaļā. Piedāvājuma gadījumā, ja saņēmējs ir Pircējs uz Pircēja e-pasta adresi, kuru viņš norādījis, veicot Pasūtījumu, vai savā personīgajā kontā, un b) uz Pārdevēja e-pasta adresi, kas norādīta Piedāvājuma 14. sadaļā, no Pircēja norādītās e-pasta adreses, kad pasūtījuma izdarīšana vai viņa personīgais konts; 2) elektroniska paziņojuma nosūtīšana Pircējam Personīgajā kontā; 3) pa pastu ierakstītā vēstulē ar saņemšanas apstiprinājumu vai ar kurjerpasta starpniecību ar piegādes apstiprinājumu adresātam.

13.6. Gadījumā, ja viens vai vairāki viena šī Piedāvājuma / Līguma noteikumi dažāda veida apstākļiem ir nederīgi, neizpildāmi, šāda spēkā neesamība neietekmē citas spēkā esošās Piedāvājuma / Līguma noteikumu daļas spēkā esamību.

13.7. Pusēm ir tiesības, nepārsniedzot un nekonfliktējot ar Piedāvājuma noteikumiem, jebkurā laikā izdot noslēgto Līgumu rakstiska papīra dokumenta formā, kura saturam jāatbilst tā izpildes laikā spēkā esošajam Piedāvājumam, kā tas atspoguļots Obligāto dokumentu piedāvājumā un aizpildītajā Rīkojumā.

14. Informācija par pārstāvi

Nosaukums: UZŅĒMUMS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "FLN"
Lietotne ir izdevīgāka un ērtāka!
Pieteikumā ar atlaidi 100 rubļu no pušķa!
Lejupielādējiet Floristum lietotni no saites īsziņā:
Lejupielādējiet lietotni, skenējot QR kodu:
* Noklikšķinot uz pogas, jūs apstiprināt savu rīcībspēju, kā arī piekrītat tam privātuma politika, Personas datu līgums и Publiskais piedāvājums
English