Арыздагы 100 рублди арзандатуу! Колдонмону жүктөп алыңыз
Арыздагы 100 рублди арзандатуу!
Колдонмону жүктөп алыңыз

Агенттик келишим түзүү жөнүндө сунуш (коомдук)

Бул документ ФЛН ЖЧКсынын төмөндө көрсөтүлгөн шарттар боюнча агенттик келишим түзүү боюнча расмий сунушун билдирет.

1. Терминдер жана аныктамалар

1.1. Ушул документте Тараптардын ушул документ менен байланышкан укуктук мамилелерине карата төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар колдонулат: 

1.1.1. Коомдук сунуш, Сунуш- документтин тиркемелери (толуктоолору, өзгөртүүлөрү) менен ушул документтин мазмунун, дарек боюнча Интернеттеги интернет-ресурста (веб-сайтта) жарыяланган: https://floristum.ru/info/oferta/.

1.1.2.Макулдашуу (Агенттик макулдашуу / макулдашуу) - ушул келишимде көрсөтүлгөн сунуштун шарттары боюнча Сатуучу менен Агенттин ортосунда түзүлгөн милдеттүү документтерди тиркөө менен келишим.

1.1.3. Кызматтар - бул ушул сунуштун шарттарында түзүлгөн Келишимге ылайык көрсөтүлүүчү агенттик кызматтар.

1.1.4. агент - ЖЧК FLN.

1.1.5. Сатуучу - Вебсайтта "Дүкөн" статусу катары каттоодон өткөн процедураны аяктаган жана өткөн, веб-сайттын жана / же анын базасында көрсөтүлгөн Кызматтын потенциалдуу Сатып алуучуларды издөө үчүн кызматын колдонгон, пайдаланган же пайдаланууну көздөгөн адам / Колдонуучу, кол коюп (корутунду) Келишимдерди / бүтүмдөрдү сатып алуучулар, ошондой эле келишимдерди / бүтүмдөрдү аткаргандыгы үчүн акы төлөө.

1.1.6. Келишим - Сатуучунун атынан же өзүнүн атынан потенциалдуу Сатып алуучу (Агент) менен байланышкан бардык тиешелүү милдеттүү документтерди тиркөө менен Товарларды (товарларды) сатып алуу боюнча бүтүм. Бүтүмдү түзүү жана аны аткаруу сатып алуу-сатуу келишимин түзүү боюнча ачык сунуш менен аныкталган тартипте жана шарттарда жүзөгө ашырылат.

1.1.7. Buyer - Товарларды карап чыгуу, тандоо жана сатып алуу (сатып алуу) үчүн веб-сайттын жана / же анын негизинде берилген Кызматтын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланган, колдонгон же пайдаланууга ниет кылган адам / Колдонуучу.

1.1.8. мүлк - букеттердеги гүлдөр, бир даана гүлдөр, таңгактар, открыткалар, оюнчуктар, сувенирлер, Сатуучу Сатып алуучуга сунуш кылган башка товарлар жана кызматтар.

1.1.9. Потенциалдуу Сатып алуучунун буйрутмасы - Транзакцияны түзүү үчүн бардык маанилүү талаптарды, Сатуучу сатып алуу үчүн сунуш кылган жалпы ассортименттен Товарды тандоо жолу менен потенциалдуу Сатып алуучу тарабынан чыгарылган Өнүмдү (Товарлардын тобун) сатып алууга буйрукту камтыган, ошондой эле Вебсайттын белгилүү бир баракчасында атайын бланкты толтурган.

1.1.10. Сунушту кабыл алуу - Сунуштун 9-пунктунда чагылдырылган Сатуучу тарабынан жүзөгө ашырылган иш-аракеттер менен кайтарылбас Сунушту кабыл алуу, Агент менен тиешелүү Сатуучунун ортосунда Келишим түзүүгө (кол коюуга) алып келет.

1.1.11. Вебсайт / Сайт - дареги боюнча жалпы Интернетте жайгашкан маалыматтык өз ара байланышкан тутум https://floristum.ru

1.1.12. кызмат  - Платформаны колдонуп кирүүгө берилген Сайтты жана анда жарыяланган маалыматты / контентти айкалыштыруу.

1.1.13. платформа - Сайт менен интеграцияланган агент программалык камсыздоо.

1.1.14. Жеке бөлмө - Сатуучунун Вебсайтынын жеке баракчасы, ага Вебсайтта тиешелүү каттоодон же авторизациядан кийин экинчиси кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Жеке кабинет маалыматтарды сактоого, Веб-сайтта Товарлар жөнүндө маалыматтарды жайгаштырууга, Потенциалдуу Сатып алуучулардан Заказдарды кабыл алууга, жасалган бүтүмдөрдүн статистикасы менен таанышууга, Агенттин алган тапшырмаларын аткаруунун жүрүшү жөнүндө жана кабарлоо иретинде билдирүүлөрдү алууга арналган.

1.2. Ушул Сунушта 1.1-пунктта аныкталбаган терминдерди жана аныктамаларды колдонууга болот. ушул Сунуш. Мындай шарттарда, тиешелүү терминди чечмелөө ушул Сунуштун мазмунуна жана текстине ылайык жүргүзүлөт. Ушул Сунуштун текстинде тиешелүү терминди же аныктаманы так жана бир мааниде чечмелөө болбосо, анда тексттин презентациясын жетекчиликке алуу зарыл: Биринчиден, Тараптардын ортосунда түзүлгөн Макулдашуунун алдындагы документтер; Экинчиден, Россия Федерациясынын учурдагы мыйзамдары, андан кийин ишкердик каада-салттар жана илимий доктрина.

1.3. Ушул Сунуштагы жобого, жобого же бөлүмгө жана / же алардын шарттарына берилген бардык шилтемелер ушул Сунушка тиешелүү шилтемени, анын бөлүмүн жана / же алардын шарттарын билдирет.

2. Келишимдин предмети

2.1. Сатуучу көрсөтмө берет, ал эми Агент өз кезегинде төмөнкү юридикалык жана башка иш-аракеттерди (мындан ары Кызматтар, агенттик кызматтар) өз атынан, бирок Сатуучунун эсебинен же Сатуучунун атынан жана анын эсебинен жүзөгө ашыруу үчүн белгилүү бир акыга милдеттенме алат:

2.1.1. Веб-сайтты колдонуп, Сатуучу тарабынан Продукт (товарлар тобу) жөнүндө маалыматты жайгаштырууга жана / же жайылтууга техникалык мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу, анын ичинде маалымат объекттерин түзүү жана Вебсайттын өзүнчө бөлүмүн жүргүзүү (Дүкөндүн профили);

2.1.2. Кызматты потенциалдуу Сатып алуучулар менен сатып алуу-сатуу келишимин түзүүгө байланыштуу ачык сунуш тарабынан аныкталган тартипте жана шарттарда пайдалануу менен бүтүм түзүү.

2.1.3. Жасалган Транзакциялар үчүн Сатып алуучулардан акы алыңыз.

2.1.4. Сатып алуучулардан алынган талаптарды (талаптарды) Транзакциянын негизинде алынган милдеттенмелерди Сатуучу аткарбоо, талаптагыдай эмес аткаруу бөлүгүндө кабыл алуу жана карап чыгуу;

2.1.5. Акча каражаттарын Сатып алуучуларга кайтарып берүү боюнча Сатуучунун бүтүмдөр менен белгиленген милдеттенмелерин аткарууну жүзөгө ашыруу.

2.1.6. Ошондой эле бүтүмдө жана милдеттүү документтерде каралган башка милдеттенмелерди аткарыңыз.

2.2. Тараптар, Сатып алуучу менен болгон бүтүм Агент тарабынан түзүлдү, эгерде түзүлгөн Бүтүм боюнча Сатып алуучу юридикалык жак болуп саналса, ал эми Сатып алуучудан алынган Тапшырык Товарга банк аркылуу которуу жолу менен төлөөнү карайт деп аныкташты. Бардык башка шарттарда, Сатып алуучу менен болгон бүтүмдөр Сатуучунун атынан Агент тарабынан түзүлгөн деп эсептелет.

2.3. Сатуучу Агентке Макулдашууга ылайык буйрутманы аткаруу үчүн бардык аракеттерди көрүүгө ыйгарым укук берет.

3. Макулдашуунун жалпы шарттары

3.1. Тараптардын ортосунда Келишим түзүүнүн ажырагыс шарты болуп, Келишимдин алкагында Тараптардын мамилелерине карата колдонулуучу талаптарды жана жоболорду сатуучу тарабынан сөзсүз кабыл алуу жана камсыз кылуу болуп саналат, төмөнкү документтерде ("Милдеттүү документтер"):

3.1.1. Колдонуучу жөнүндө макулдашуусайтында жайгаштырылган жана / же жеткиликтүү https://floristum.ru/info/terms/Вебсайтта каттоонун талаптарын (шарттарын), ошондой эле Кызматты колдонуу шарттарын камтыган;

3.1.2. Privacy Policyсайтында жайгаштырылган жана / же жеткиликтүү https://floristum.ru/info/privacy/, жана Сатуучунун жана Сатып алуучунун жеке маалыматтарын берүү жана пайдалануу эрежелерин камтыйт.

3.1.3. Сатып алуу-сатуу келишимин түзүү боюнча коомдук сунуш - дарек боюнча Интернетке жайгаштырылган жана / же жеткиликтүү https://floristum.ru/info/agreement/ Кызматтын жардамы менен бүтүмдөрдү түзүү жана жүзөгө ашыруу милдеттүү талаптарды (шарттарды) камтыган Транзакцияны түзүү ниети жөнүндө Агенттин сунушу.

3.2. 3.1-пунктта келтирилген. ушул Сунуштун, Тараптар үчүн милдеттүү документтер ушул Сунушка ылайык, Тараптардын ортосунда түзүлгөн Макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

3.3. Сатуучунун Товарлары жөнүндө маалыматты ишенимдүү жана толук берүү Макулдашуу боюнча агенттик кызматтарды көрсөтүүнүн сөзсүз жана милдеттүү талабы болуп саналат, эгерде Сатуучу толук маалымат бербесе (Сайтта берилген бөлүмдөрдү толтурса), ошондой эле так эмес маалыматтарды берсе же ушул Сунуштун шарттарын бузуп, Агент Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү токтото турууга же көрсөтүүдөн баш тартууга укуктуу.

3.4. Эгерде Агентке Веб-сайттын (Жеке кабинетинин) тиешелүү барагында көрсөтүлгөн керектүү, ишенимдүү маалымат жана материалдар берилсе, анын ичинде Сатуучунун товарларын жана кызматтарын сүрөттөө үчүн берилген бөлүмдөрдү Сатуучу толугу менен толтурса (тиешелүү маалымат объектилерин түзүү), Сатуучунун тапшырмасы талаптагыдай аткарылды деп эсептелет. анын ичинде: буюмдун курамы, аталышы, сүрөтү, анын баасы, Товардын өлчөмдөрү (өлчөмдөрү), Сатып алуучунун буйрутмасынын шарттары (Продукцияны жеткирүү).

3.5. Бул Сунуш Агент үчүн Сатуучунун көрсөтмөлөрүнүн толук тизмесин камтыйт. Агент ушул Оферта тарабынан белгиленген тартипте жана шарттарда түзүлгөн көрсөтмөлөрдөн тышкары Агентке берилген Сатуучунун көрсөтмөлөрүн, ошондой эле аларды жүзөгө ашыруу боюнча сунуштарын кабыл алууга укуктуу, бирок аны аткарууга милдеттүү эмес.

4. Тараптардын укуктары жана милдеттери

4.1.Агент өзүнө төмөнкү милдеттенмелерди алат:

4.1.1. Келишимге жана Милдеттүү документтерге, ошондой эле Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык Сатуучудан алынган тапшырмаларды аткарыңыз.

4.1.2. Вебсайттын жардамы менен Сатуучу тарабынан өзүнүн Товарлары жөнүндө маалыматты жайгаштыруу жана / же жайылтуу үчүн шарттарды жана техникалык мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу.

4.1.3. Сатуучуларга Сатып алуучулардан алынган Заказдарды өз убагында өткөрүп берүү.

4.1.4. Сатуучунун өтүнүчү боюнча, ага Сатуучунун аткарылган тапшырмалары (буйруктары) жөнүндө отчетторду жөнөтүңүз (Товарларды сатуу).

4.1.5. Келишимде аныкталган тартипте жана өлчөмдө, Агент тарабынан Сатып алуучулардан түзүлгөн Транзакциялар үчүн акы катары Сатуучуга акча которуу.

4.2. Агенттин укуктары:

4.2.1. Агент Сатып алуучуларга Товарларды сатып алуу боюнча сунуштарды берүүгө жана Товардын Сатуучу тарабынан аныкталгандан жогору баада Транзакцияны түзүүгө укуктуу. Ушундай иш-аракеттердин натыйжасында алынган кошумча пайда (акча каражаттары) жана түзүлгөн Бүтүм бүтүндөй Агенттин менчиги болуп саналат. 

4.2.2. Агент Сатуучудан уруксат алгандан кийин, бонустук программаларды ишке ашырууга, Сатуучунун эсебинен Сатып алуучуларга арзандатууларды берүүгө, анын ичинде Товардын Сатуучу тарабынан аныкталгандан төмөн наркында Транзакцияларды жасоого укуктуу. Сатуучу Сатуучунун Жеке эсебине катталып, тиешелүү бонустук программаларга жана арзандатууларга катышууга макулдугун берет.

4.2.3. Агент Сатуучудан Макулдашууну жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон бардык маалыматтарды (маалыматтарды), керектүү документтерди берүүнү, ошондой эле Агентке өз милдеттенмелерин аткарууда толук башка жардам көрсөтүүнү талап кылууга укуктуу;

4.2.4. Тийиштүү тоскоолдуктар жоюлганга чейин, Агент өз кызматын көрсөтүүсүнө тоскоол болгон техникалык, технологиялык жана башка себептердин келип чыгышына байланыштуу, Агент аларга Келишим боюнча Кызмат көрсөтүүнү токтото турууга укуктуу.

4.2.5. Агент тарабынан кызматтарды көрсөтүү үчүн зарыл болгон материалдарды, маалыматтарды, маалыматтарды туура эмес материалдарды, маалыматтарды, маалыматтарды берүү же Кызмат үчүн акы төлөө кечиктирилген жана / же талаптагыдай формада жана көлөмдө Агентке кызмат көрсөтүүнүн тартиби жана мөөнөтү бузулган учурда, Агент өз Кызматтарын көрсөтүүдөн баш тартууга же токтото турууга укуктуу. чыгымдар, Сатуучу өз милдеттенмелерин белгилүү бир мөөнөттө аткарбай тургандыгын көрсөткөн ачык-айкын жагдайлардын болушу, ошондой эле Келишим боюнча алынган милдеттенмелерди жана кепилдиктерди сатуучу аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган башка учурларда.

4.2.6. Агент Сатуучуга билдирбестен, ушул Сунушта каралган тартипте жана мөөнөттөрдө, Сунуштун милдеттүү документтеринде чагылдырылган, ушул Сунуштун шарттарына бир тараптуу (соттон тышкары) өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.

4.2.7. Агент ушул Сунушта, Милдеттүү документтерде, ошондой эле Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган башка укуктарды жүзөгө ашырууга укуктуу.

4.3.Сатуучунун милдеттенмелери:

4.3.1. Сатуучу Агент тарабынан Сатып алуучулар менен түзүлгөн бүтүмдөрдүн шарттарын толук жана талаптагыдай аткарууга, Товардын жеткирүү убактысын бузбоого, ошондой эле товардын чыныгы абалы менен Сайтта жайгаштырылган Товардын сыпаттамасынын ортосунда дал келбөөгө жол берүүгө милдеттүү.

4.3.2. Сатуучу Агент үчүн тапшырманы аткарганда, ошондой эле Агент маалымат алуу үчүн тиешелүү суроо-талап жөнөткөн күндөн тартып 2 (эки) жумушчу күндөн ашпаган мөөнөттө Агентке Товарлар жөнүндө ишенимдүү маалыматты толук берүүгө милдеттенет.

4.3.3. Сатуучу тапшырманы түзүү учурунда Агентке жиберилген маалыматтарды жана документтерди, анын ичинде түзүлгөн маалымат объекттерин, тиешелүү кабыл алынганга чейин текшерүүгө милдеттүү;

4.3.4. Сатуучу Агенттин биринчи талабы боюнча, Агенттин сурам жөнөтүлгөн күндөн тартып 3 (Үч) жумушчу күндөн кечиктирбестен, Сатуучунун Россия Федерациясынын учурдагы мыйзамдарынын колдонулуп жаткан талаптарына шайкештигин тастыктаган керектүү документтерди (тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн) берүүгө милдеттүү.

4.3.5. Сатуучу башка Интернет сайттарында (ресурстарында) Сатуучу көрсөткөн мааниден ашпаган Товардын наркында Кызматтын жардамы менен маалыматты жайгаштырууга жана Товарды сатууга сунуштоого милдеттүү.

4.3.6. Сатуучу анын Ассортиментинин актуалдуулугун көзөмөлдөөгө, Сатуучу тарабынан кандайдыр бир себептерден улам Сатып алуучуга жеткирилбей турган Товар жөнүндө тиешелүү маалыматтын жайылышын жана / же Вебсайтта жайгаштырылышын токтото турууга милдеттүү.

4.3.7. Сатуучу сатып алуучунун жеке маалыматтарынын купуялуулугун Россиянын тийиштүү тармактагы колдонуудагы мыйзамдарына ылайык камсыз кылууга милдеттенет.

4.3.8. Сатуучу Агентти тартпастан, Сатып алуучулардан сатылып жаткан Товарга байланыштуу бардык келип түшкөн талаптарды, ошондой эле аларды жеткирүүнү чечүүгө милдеттенет.

4.3.9. Ошондой эле, Сатуучу Агенттен Вебсайтка келип түшкөн билдирүүлөрдү, анын ичинде Сатуучунун Жеке кабинетин, ошондой эле Агент үчүн тапшырманы толтурууда Сатуучунун өзү көрсөткөн электрондук почта дарегин текшерүүгө, Агенттин Сатуучунун буйруктарын аткаруусунун жүрүшү жөнүндө алынган маалыматты көзөмөлдөөгө жана контролдоого милдеттүү.

4.3.10. Сатуучу Макулдашуунун бардык шарттарын, Милдеттүү документтерди, ошондой эле Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарын сактоого милдеттүү,

4.3.11. Сатуучу Макулдашууда, милдеттүү документтерде жана Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган башка милдеттенмелерди аткарууга милдеттенет.

4.4. Сатуучунун укуктары:

4.4.1. Сатуучу Агенттен Макулдашуу боюнча милдеттенмелерин талаптагыдай аткарууну талап кылууга укуктуу;

4.4.2. Сатуучу Агенттен Сатуучунун алынган тапшырмаларын (буйруктарын) аткаруу жөнүндө отчетторду берүүсүн талап кылууга укуктуу;

4.4.3. Сатуучу каалаган убакта Сайттын жардамы менен продукт жөнүндө маалыматты жайгаштырууну жана / же жайылтууну токтото алат.

4.4.4. Сатуучу товардын баасын өзгөртүүгө укуктуу. Сатуучу тарабынан өзгөртүлгөн баалар веб-сайтта жарыяланган күндөн жана күндөн тартып күчүнө кирет.

4.4.5. Ушул Сунушта, ошондой эле Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган учурларда, Сатуучу Макулдашууну аткаруудан баш тарткандыгын бир тараптуу жарыялоого укуктуу;

4.4.6. Сатуучу Келишимде, Милдеттүү документтерде жана Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган башка укуктарды жүзөгө ашырууга укуктуу.

5. Агентке эмгек акы төлөө жана эсептешүү жол-жобосу

5.1. Келишим боюнча Агенттин кызматтары үчүн төлөм төмөнкүдөй тартипте төлөнөт:

5.1.1. Эгерде ушул бөлүмдө же Тараптардын кошумча макулдашуусу боюнча Агенттин сыйакысынын башка өлчөмү белгиленбесе, Кызматты колдонуп Сатып алуучу сатып алган Товардын наркынын 20 (жыйырма пайызы)%;

5.1.2. Вебсайттын "Буйрутма менен буйрук кылуу" функциясын колдонуп, бөлүкчө боюнча буйрутма берген Товардын наркынын 10 (Он пайыз)%;

5.1.6. 5.1.1.-5.1.5 пункттарына ылайык Агенттин эмгек акысын аныктоо. ушул Сунушта, Товардын баасы колдонулат, аны Сатуучу Агентке тапшырма (буйрук) толтурганда көрсөтөт.

5.2. Агент Сатып алуучу менен Товардын сатуучусу тарабынан аныкталган нарктан жогору турган баада бүтүм түзгөндө, мындай иш-аракеттердин жана түзүлгөн Бүтүмдүн натыйжасында алынган кошумча пайда Агенттин менчиги болуп саналат жана толугу менен анын башкаруусуна өткөрүлүп берилет.

5.3. Агент тарабынан жөнөкөйлөтүлгөн салык салуу тутуму колдонулгандыгына байланыштуу (Россия Федерациясынын Салык кодексинин 346.12, 346.13 статьялары жана No26.2 главасы), Агенттин эмгек акысына кошумча нарк салыгы салынбайт.

5.4. Агенттин сыйакысы, ошондой эле кошумча жеңилдиктер, Агент тарабынан Сатып алуучулардан Транзакциялар үчүн төлөм эсеп-фактураларында алынган төлөмдөрдүн суммасынан Агент тарабынан кармалууга тийиш. Сатып алуучу түзүлүп жаткан Транзакция боюнча түздөн-түз Сатуучуга төлөгөн учурда (мисалы: Товар түшкөндө накталай), Агенттин сый акысы Агент тарабынан төлөнгөндүгү үчүн эсеп-фактура түзүлгөн күндөн тартып 7 (жети) банк күндөн кечиктирбестен Сатуучу тарабынан Агентке төлөнүп берилет.

5.5. Сатып алуучулардан алынган Товарлар үчүн төлөм Агент тарабынан Агенттин жыйымдарын алып салуу менен, ошондой эле кошумча артыкчылыктарды алып салуу менен, Сатуучу Вебсайттагы Сатуучунун Жеке кабинетиндеги эсептен акча каражаттарын алуу жөнүндө арыз берген күндөн тартып 7 (жети) банк күндөн кечиктирбестен Сатуучуга которулат. https://floristum.ru

5.6. Эгерде Сатып алуучу Товарга төлөнгөн бүтүмдү жүзөгө ашыргандыгы үчүн кайтарып берүү талабын койсо, бирок Агент көрсөтүлгөн талапты канааттандырбаса, натыйжада Товар үчүн алынган төлөм Агенттин сый акысын жана кошумча жеңилдиктерди алып салганда, Сатуучуга күндөн тартып 3 (үч) күндөн кечиктирбестен которулат. Сатып алуучунун талаптарын четке кагуу жөнүндө чечим кабыл алуу.

5.7. Келишим боюнча төлөмдөр, төлөм кызматтарын жана / же тапшырманы аткарууда Сайтта чагылдырылган банк реквизиттерин пайдалануу менен жүргүзүлөт.

6. Көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө күбөлүк

6.1. Агент Сатуучуга Агенттин формасына ылайык Келишим боюнча (мындан ары "Отчет" деп аталган) аткарылган тапшырма жөнүндө отчет берет. Отчетто көрсөтүлгөн кызматтар, жүргүзүлгөн Транзакциялар, Агенттин сый акысынын өлчөмү жана аткарылган Транзакциялар үчүн акы катары Сатуучуга которулган жана / же талап кылынган акча каражаттары жөнүндө маалыматтар чагылдырылат.

6.2. Келишимге ылайык, календардык ай отчеттук мезгил болуп саналат (мындан ары "Отчеттук мезгил").

6.3. Тараптар көрсөтүлгөн Кызматтар, Агенттин сыйакыларынын өлчөмдөрү, кошумча төлөмдөр жана чыгымдар, Сатуучуга түзүлүп жаткан Транзакциялар боюнча которула турган акча каражаттары жөнүндө маалыматтар Агенттин ички эсеп тутумунун маалыматтарынын негизинде тиешелүү Отчетто чагылдырылгандыгын тастыкташат.

6.4. Көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө күбөлүк Сатуучуга Агенттин тандоосу боюнча электрондук документ жүгүртүү аркылуу электрондук почта жана / же Жеке кабинет аркылуу жөнөтүлөт. Сатуучу Агенттин жайгашкан жериндеги Агенттин колу жана мөөрү (эгер бар болсо) менен кагаз жүзүндө көрсөтүлгөн Кызмат көрсөтүүлөрдүн сертификатынын көчүрмөсүн алууну талап кылууга укуктуу. Сатуучу Көрсөтүлгөн Кызматтар Сертификатынын көчүрмөсүн жасоону жана Россиянын Почтасы аркылуу Сайтта каттоодо Сатуучу көрсөткөн дарекке жөнөтүүнү өз эсебинен талап кылууга укуктуу.

6.5. Көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө Акт Агент тарабынан Сатуучуга тиешелүү Отчеттук мезгил аяктагандан кийин 5 жумушчу күндөн кечиктирбестен жөнөтүлөт.

6.6. Көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдүн сертификатын алган күндөн тартып 5 (беш) календардык күн өткөндөн кийин, Сатуучу акты менен таанышууга милдеттүү. Көрсөтүлгөн Кызмат Сертификатына кандайдыр бир сын-пикирлер болсо, Сатуучу таанышуу үчүн берилген мөөнөт аяктаганга чейин ыйгарым укуктуу адам кол койгон жана Сатуучу мөөр менен ырастаган жүйөлүү каршы пикирлерди Агентке жазуу жүзүндө жөнөтөт.

6.7. Белгиленген мөөнөттө Агент тарабынан көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө Актыга Сатуучу тарабынан жүйөлүү каршы пикирлер болбосо, Агенттин Кызматтары талаптагыдай жана толук көлөмдө көрсөтүлдү деп эсептелет, Сатуучу тарабынан көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө Мыйзамда көрсөтүлгөн күндөн тартып сын-пикирлер жана пикир келишпестиктер жок кабыл алынган. Бул учурда көрсөтүлгөн кызматтардын актысы толук юридикалык күчкө ээ.

6.8. Агент тарабынан көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө Акт - бул кызматтарды көрсөтүү фактысын тастыктоо үчүн жетиштүү документ жана Агенттин сыйакыларынын белгилүү бир бөлүгү.

7. Тараптардын кепилдиктери жана жоопкерчилиги

7.1. Агент Сатуучунун тапшырмасын аткарууда аныкталган каталарды, Кызматтын ишиндеги каталарды четтетүү үчүн зарыл чараларды көрүүгө акылга сыярлык убакытта кепилдик берет.

7.2. Агент тарабынан берилген бардык кепилдиктер ушул Сунуштун 7.1-пункту менен чектелген. Агент ушул Сунушка, Келишимге жана Транзакцияга түздөн-түз же кыйыр түрдө байланыштуу башка кепилдиктерди бербейт, анын ичинде Вебсайттын жана Кызматтын үзгүлтүксүз жана катасыз иштешине, Заказдардын көлөмүнө, ошондой эле Сатып алуучунун ак ниеттүүлүгүнө кепилдик бербейт.

7.3. Сатуучунун кепилдиктери:

7.3.1. Сатуучу Агентке берилген жана Сайтта жайгаштырылган Товарлар жөнүндө маалымат толугу менен чын экендигине кепилдик берет, ошондой эле Сайтта чагылдырылган Товарлардын наркы жөнүндө маалыматтар Товарлар жөнүндө маалыматты жайгаштырууда башка Интернет-ресурстарда чагылдырылган Товардын баасынан ашпайт.

7.3.2. Сатуучу Сатуучу тарабынан Товарларды сатуу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардын бардык керектүү уруксаттарына (лицензияларына) ээ экендигине кепилдик берет же Россия Федерациясынын учурдагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык Товарларды сатуу үчүн атайын уруксат / лицензия / күбөлүк талап кылынбайт. Сатуучу товарларды сатуучу тарабынан иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык бардык башка иш-аракеттерди жасагандыгына кепилдик берет;

7.3.3. Сатуучу Агенттин Макулдашуу боюнча ага жүктөлгөн милдеттенмелерди аткарышы үчүн ал тарабынан берилген материалдар (маалыматтар) колдонуудагы мыйзамдарга, анын ичинде жарнама жана атаандаштык жөнүндө мыйзамдарга, ошондой эле үчүнчү мүлктүк жана / же жеке мүлктүк эмес укуктарды бузбоого кепилдик берет. товардык белгилерге, тейлөө белгилерине жана Товардын чыккан жерлеринин аталыштарына, анын автордук жана чектеш укуктарынын чектелбестен жактары, өнөр жай үлгүлөрүнө болгон укуктар, адамдардын (жашаган / өлгөн) сүрөттөрүн пайдалануу, Сатуучу алардын бардык керектүү уруксаттарды алгандыгына жана тиешелүү келишимдерди түзгөндүгүнө кепилдик берет.

7.3.4. Сатуучу, Сатып алуучунун Товарды алуудан баш тартууга жана аны төлөөгө укуктуу болгон шарттарды толук түшүнгөнүнө жана кабыл алгандыгына кепилдик берет (курьердик кызматка накталай акча төлөнгөн учурда), ар кандай жагдайлар, анын ичинде. жеткирилген Товарга дооматтардын пайда болушу же Сатып алуучунун адилетсиз аракеттери (аракетсиздиги). Агент, өз кезегинде, Сатып алуучунун Товарды алуудан жана (же) төлөөдөн баш тартышы үчүн жооп бербейт, ошондой эле Сатып алуучунун баш тарткандыгына байланыштуу Сатуучунун ар кандай чыгымдарын (жоготулган пайда, чыныгы зыян ж.б.) көтөрбөйт. Эгерде ушул жагдайлар келип чыкса, анда Сатуучу Сатып алуучудан баш тарткан товар үчүн Сатып алуучудан Агент тарабынан алынган төлөм, Агент тарабынан Сатып алуучуга баш тартуунун себептерин жана себептерин түшүндүрбөстөн жана / же акылга сыярлык болбостон кайтарылып берилиши керек экендигин билет.

7.3.5. Сатуучу Кызматтын жардамы менен керектөөчүлөргө Товарларды сатууда Россия Федерациясынын учурдагы мыйзамдарынын атайын ченемдери, анын ичинде товарларды аралыктан сатуу эрежелери, ошондой эле Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө мыйзам колдонулат деп кепилдик берет жана билет.

7.4. Агент жооп бербейт:

7.4.1. Сатуучу документтерди (маалыматтарды) бербегендиги же тапшырбагандыгы, өзү (Сатуучу) жөнүндөгү чындыкка дал келбеген жалган маалымат бергендиги, Сатуучунун Товарды сатуу үчүн керектүү документтеринин жоктугу, Сатуучунун кепилдиктерин бузгандыгы үчүн, ушул Келишимдин аткарылбаганы же талаптагыдай эмес аткарылгандыгы үчүн жооптуу эмес. , ошондой эле Келишим боюнча өз милдеттенмелерин Сатуучунун башка аткарбаганы / талаптагыдай аткарбагандыгы.

7.4.2. Агент, мүмкүн болгон жоготуулардын келип чыгышын болтурбоо боюнча Агенттин аракеттеринин жагдайларына карабастан, Сатуучунун жоготуулары (жоготулган пайда, иш жүзүндө келтирилген зыян ж.б.) үчүн жооп бербейт, анын ичинде мындай жоготуулардын мүмкүн экендиги жөнүндө билдирүүлөрдүн болушу.

7.4.3. Агент үчүнчү жактар ​​тарабынан Продукция жөнүндө маалыматты, анын ичинде Сайттын жардамы менен Сатуучу жайгаштырган жана / же таркаткан Товардын сүрөтүн уруксатсыз пайдалангандыгы үчүн жооптуу эмес.

7.5. Тараптар Агенттин жоопкерчилиги Агенттин жоопкерчилиги келип чыккан Сатуучунун тапшырмасын (анын бир бөлүгүн) аткаруунун натыйжасында Агенттин иш жүзүндө алган сыйакысынын өлчөмүнүн чеги менен кандай гана болбосун чектелет деп макулдашышты.

8. Форс-мажордук жагдайлар

8.1. Тараптар, эгерде бул форс-мажордук жагдайлардын натыйжасында келип чыкса, анда бул келишим боюнча милдеттенмелерди жарым-жартылай же толугу менен аткарбаганы үчүн жоопкерчиликтен бошотулат. Мындай жагдайлар табигый кырсыктар, мамлекеттик бийлик органдары жана жетекчилик тарабынан ушул келишимдин аткарылышына тоскоол болгон ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышы, ошондой эле тараптардын акыл-эстүү алдын ала көрө билүүсүнөн жана көзөмөлүнөн тышкары башка окуялар деп эсептелет.

Форс-мажордук кырдаалдар келип чыккан учурда, тараптардын ушул Макулдашуу боюнча милдеттенмелерин аткаруу мөөнөтү ушул жагдайлардын узактыгына же алардын кесепеттерине жылдырылат, бирок 30 (Отуз) календардык күндөн ашпайт. Эгерде мындай жагдайлар 30 күндөн ашык созулса, анда Тараптар ушул Макулдашууга кошумча келишим менен жол-жоболоштурулган Макулдашууну токтото туруу же токтотуу жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.

9. Сунушту кабыл алуу жана Келишим түзүү

9.1. Сатуучу ушул Сунушту кабыл алганда, Сатуучу Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык (Россия Федерациясынын Граждандык кодексинин 433, 438-статьялары) ушул Сунуштун шарттары боюнча Агент менен Сатуучунун ортосунда Макулдашуу түзөт.

9.2. Сунуш сатуучу тарабынан кабыл алынганда, эгерде төмөнкү аракеттер айкалыштырылган болсо, кабыл алынды деп эсептелет.

9.2.1. Сатуучу тарабынан "Дүкөн" тандалган статусу менен Вебсайтта катталуу, ошондой эле каттоо учурунда Сатуучу жөнүндө керектүү маалымат, анын ичинде төлөм реквизиттери менен камсыз кылуу;

9.2.2. Сатуучу Товардын сыпаттамасы, ошондой эле Сатуучунун коштоочу кызматы (маалымат объектилерин түзүү) жагынан керектүү бөлүмдөрдү, анын ичинде товардын аталышын, курамын, сүрөтүн, баасын, өлчөмдөрүн (өлчөмдөрүн), ошондой эле Сатып алуучунун буйругун аткаруу мөөнөтүн (Товарды жеткирүү) толуктайт.

9.3. Сатуучу менен Агенттин ортосундагы келишим Агент Сунушту кабыл алган күндөн жана күндөн тартып түзүлгөн деп эсептелет.

10. Сунуштун колдонуу мөөнөтү жана өзгөрүшү

10.1. Сунуш Агенттин веб-сайтына жайгаштырылган күндөн жана убакыттан тартып күчүнө кирет жана Агент аталган Сунуштан баш тарткан күнгө чейин күчүндө болот.

10.2. Агент каалаган убакта каалаган учурда Сунуштун шарттарын бир тараптуу өзгөртүүгө жана / же Сунуштан баш тартууга укуктуу. Сунуштун өзгөрүшү же жокко чыгарылышы жөнүндө маалымат Агенттин тандоосу боюнча Сатуучуга Агенттин веб-сайтына, Сатуучунун жеке кабинетине маалымат жайгаштыруу жолу менен же Сатуучунун электрондук почтасына же почта дарегине тиешелүү билдирүү жөнөтүү аркылуу, Келишим түзүлүп жатканда экинчиси тарабынан чагылдырылат. аткаруу.

10.3. Эгерде Сунушта ар кандай жол-жоболор жана шарттар көрсөтүлбөсө же жиберилген билдирүүдө кошумча көрсөтүлбөсө, Сунуш жокко чыгарылган же ага өзгөртүүлөр киргизилген шартта, мындай өзгөртүүлөр Сатуучуга кабарланган күндөн жана күндөн тартып күчүнө кирет.

10.4. Мындай Сунушта чагылдырылган Милдеттүү документтер Агент тарабынан өзүнүн каалоосу боюнча өзгөртүлөт / толукталат же бекитилет жана Сатуучунун тиешелүү билдирүүлөрү үчүн аныкталган тартипте Сатуучуга жеткирилет.

11. Келишимдин иштөө мөөнөтү, аны өзгөртүү жана токтотуу

11.1. Келишим Сатуучунун Сунуштарды кабыл алууну жүзөгө ашырган күнүнөн жана күнүнөн тартып күчүнө кирет жана белгисиз мөөнөткө чейин иштей берет.

11.2. Макулдашуу мөөнөтү ичинде Агенттин Сунуштан баш тартуусунун натыйжасында, Макулдашуу документтери менен акыркы редакцияда түзүлгөн Сунуштун шарттары боюнча Макулдашуу күчүндө болот.

11.3. Келишим төмөнкү себептерден улам өзгөртүлүшү мүмкүн:

11.3.1. Тараптардын ортосунда жетишилген макулдашууга байланыштуу.

11.3.2. Агенттин демилгесинин негизинде Сатуучуга ушул Сунушта каралган шартта, алар күчүнө кирген күндөн 15 (он беш) календардык күндөн кечиктирбестен жасалган өзгөртүүлөр жөнүндө билдирүү жөнөтүү менен.

Эгерде Сатуучу Агент сунуш кылган өзгөрүүлөргө каршы болсо, Сатуучу Макулдашылган адам кол койгон жана 11.4.3-пунктунда көрсөтүлгөн тартипте мөөр менен бекитилген Жазуу жүзүндөгү билдирүүнү жиберүү менен Макулдашууну аткаруудан баш тартуу жөнүндө билдирүүгө укуктуу. чыныгы макулдашуу.

11.4. Келишим бузулушу мүмкүн:

11.4.1. Тараптар ортосунда жетишилген макулдашууга байланыштуу;

11.4.2. Агент ушул Макулдашууда аныкталган милдеттенмелерди же кепилдиктерди сатуучунун бузгандыгынын натыйжасында Келишимди жарым-жартылай же толугу менен аткаруудан сотко чейин бир тараптуу баш тарткан учурда. Келишимди аткаруудан баш тартуу жөнүндө Агенттин билдирүүсү Сатуучуга Келишимди бузуунун болжолдонгон күнүнө чейин 3 (үч) жумушчу күн мурун жазуу жүзүндө жөнөтүлөт. Мындай учурда, Сатуучу Агентке айыппулдан жогору болгон бардык чыгымдардын ордун толтуруп берүүгө милдеттенет.

11.4.3. Тараптардын биринин демилгеси боюнча, аны аткаруудан жарым-жартылай же толугу менен бир тараптуу баш тартуу менен, экинчи Тарапка ыйгарым укуктуу адам кол койгон жана мөөр басылып, Келишимдин колдонулушун токтотуунун болжолдонгон күнүнө чейин 7 (Жети) жумушчу күндөн кечиктирбестен жазуу жүзүндө билдирүү жөнөтүлгөн шартта. Бул учурда, Сатуучу Келишимдин колдонулушу токтотулганга чейин көрсөтүлгөн Агенттин кызматтары, кошумча жеңилдиктер, чыгымдарды толугу менен төлөп берүүгө милдеттенет.

11.4.4. Россия Федерациясынын мыйзамдарында жана ушул Макулдашууда каралган башка негиздерге байланыштуу.

11.5. Тараптардын ортосундагы каржылык эсептешүүлөр Келишим бузулган күндөн тартып 5 (Беш) банктык күндүн ичинде жүргүзүлөт.

11.6. Макулдашууну аткаруудан жарым-жартылай баш тартуу белгилүү бир Өнүмдүн шартында Макулдашууну аткаруудан баш тартуу түрүндө билдирилиши мүмкүн.

11.7. Макулдашууну аткаруудан бир тараптуу баш тартылган учурда, Макулдашуу ушул билдирүү үчүн мөөнөт аяктаган учурдан тартып толугу менен же тиешелүү бөлүгүндө бузулган деп эсептелет.

11.8. Ушул Макулдашуунун колдонулушун токтотуу (токтотуу) тараптарды, анын ичинде Макулдашуу бузулганга чейин болгон милдеттенмелерди аткарбаганы жана / же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн, анын ичинде кепилдиктер, купуялуулук жана өз ара эсептешүүлөргө байланыштуу милдеттенмелерден бошотпойт.

12. Купуялык шарттары

12.1. Тараптар түзүлгөн ар бир Макулдашуунун шарттарын жана мазмунун, ошондой эле мындай Макулдашууну түзүү / аткаруу учурунда Тараптар алган бардык маалыматтарды (мындан ары - Купуя маалымат) купуялуулукта жана купуялуулукта сактоо боюнча макулдашууга келишти. Тараптардын мындай маалыматты өткөрүп берүүчү Тараптын алдын ала жазуу жүзүндө уруксатысыз, үчүнчү жактарга мындай маалыматты ачып / ачып / жарыялоого же башкача жол менен берүүгө тыюу салынат.

12.2. Тараптардын ар бири ушул Купуя маалымат өзүнүкү болсо, ошол эле деңгээлде кылдаттык жана ыктыярдуулук менен Купуя маалыматты коргоо боюнча зарыл чараларды көрүүгө милдеттүү. Купуя маалыматка жеткиликтүүлүктү Тараптардын ар биринин кызматкерлери гана жүзөгө ашырат, алардын Макулдашуу келишимин аткаруу үчүн алардын милдеттерин аткаруу максатында аныкталат. Тараптардын ар бири өз кызматкерлерин ушул Сунуш Тараптар үчүн аныкталган Купуя маалыматтын коопсуздугун камсыз кылуу максатында ушул сыяктуу бардык зарыл чараларды көрүүнү, ошондой эле жоопкерчиликти милдеттендириши керек.

12.3. Эгерде Сатуучунун жеке маалыматтары бар болсо, аларды иштетүү Агенттин Купуялык саясатына ылайык жүргүзүлөт.

12.4. Агент зарыл болгон кошумча маалыматтарды, анын ичинде инсандыгын ырастоочу документтердин көчүрмөлөрүн, каттоо күбөлүктөрүн жана уюштуруу документтерин, кредиттик карталарды, эгерде Сатуучу жөнүндө маалыматты текшерүү үчүн же алдамчылык иш-аракеттердин алдын алуу максатында суроого укуктуу. Эгерде Агентке мындай кошумча маалымат берилсе, аны коргоо жана пайдалануу 12.3-пунктуна ылайык жүзөгө ашырылат. Сунуштар.

12.5. Купуя маалыматты жашыруун сактоо боюнча милдеттенмелер, эгерде Тараптар тарабынан жазуу жүзүндө башкача белгиленбесе, Келишимдин колдонулушунун ичинде, ошондой эле Келишим бузулган (бузулган) күндөн кийинки 5 (Беш) жыл ичинде күчүндө болот.

13. Кол менен жазылган кол тамганын аналогу жөнүндө келишим

13.1. Келишим түзүүдө, ошондой эле Макулдашуу боюнча билдирүүлөрдү жөнөтүү зарылдыгы келип чыкканда, Тараптар колдун факсимилдик көчүрмөсүн же жөнөкөй электрондук колтамганы колдонууга укуктуу.

13.2. Тараптар ортосундагы Макулдашууну аткарууда факсимилдик же электрондук почта аркылуу документтерди алмаштырууга жол берилет деп макулдашышты. Ошол эле учурда, ушул ыкмаларды колдонуп өткөрүлүп берилген документтер алуучуга камтылган билдирүүнүн жеткирилгендигин тастыктаган шартта, толук юридикалык күчкө ээ.

13.3. Эгерде Тараптар электрондук почтаны колдонушса, анда анын жардамы менен жиберилген документке анын электрондук почтасынын дареги аркылуу түзүлгөн жөнөкөй электрондук колтамга коюлган деп эсептелет.

13.4. Электрондук документти жөнөтүү үчүн электрондук почтаны колдонуунун натыйжасында, мындай документти алуучу ал колдонгон электрондук почтанын дареги аркылуу мындай документке кол койгон адамды аныктайт.

13.5. Сатуучу Веб-сайтта керектүү каттоо жол-жобосунан өткөн Макулдашууну түзгөндө, Тараптар тарабынан жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу жол-жобосу, ​​башкасы, Каттоо учурунда Сатуучу түзгөн Колдонуучу келишими менен жөнгө салынат.

13.6. Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча, жөнөкөй электрондук колтамга менен кол коюлган электрондук документтер, өз колу менен кол коюлган, кагаз жүзүндөгү эквиваленттүү документтер деп эсептелет.

13.7. Тиешелүү Тараптын жөнөкөй электрондук колтамгасын колдонуу менен Тараптардын ортосундагы мамилелердин жүрүшүндө жасалган бардык иш-аракеттер ушундай Тарап тарабынан жасалган деп эсептелет.

13.8. Тараптар электрондук кол тамга ачкычынын купуялуулугун камсыз кылууга милдеттенишет. Ошол эле учурда, Сатуучу өзүнүн каттоо маалыматын (логинди жана паролду) берүүгө же өзүнүн электрондук почтасына үчүнчү жактарга мүмкүнчүлүк берүүгө укугу жок, Сатуучу аларды сактоо ыкмаларын өз алдынча аныктап, ошондой эле аларга жетүүнү чектеп, алардын коопсуздугу жана жеке колдонулушу үчүн толугу менен жооп берет.

13.9. Сатуучунун логинине жана паролуна уруксатсыз кирүүнүн же аларды үчүнчү жактарга жоготуунун (ачыкка чыгаруунун) натыйжасында, Сатуучу Вебсайтта Сатуучу көрсөткөн электрондук почта дарегинен электрондук почта билдирүүсүн жөнөтүү менен бул жөнүндө Агентке жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттенет.

13.10. Вебсайтта Сатуучу тарабынан көрсөтүлгөн электрондук почтанын жоголушунан же уруксатсыз кирүүнүн натыйжасында, Сатуучу мындай даректи токтоосуз жаңы дарек менен алмаштырууга милдеттенет, ошондой эле жаңы даректен электрондук почта билдирүүсүн жиберип, Агентке факт боюнча кабардар кылат. Электрондук почта.

14. Корутунду жоболор

14.1. Келишим, аны түзүү тартиби, ошондой эле аткаруу Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдары менен жөнгө салынат. Ушул Сунуш тарабынан чечилбеген же жарым-жартылай чечилген (толугу менен эмес) бардык маселелер Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.

14.2. Ушул Сунушка жана / же Келишимге байланыштуу талаш-тартыштар талап каттарын алмашуу жана тиешелүү жол-жоболор аркылуу чечилет. Тараптар ортосунда макулдашууга жетишилбеген учурда, келип чыккан талаш Агенттин жайгашкан жери боюнча сотко жиберилет.

14.3. Эгерде Сунушта башкача белгиленбесе, Макулдашуу боюнча бардык билдирүүлөр, каттар, билдирүүлөр бир Тарап тарабынан экинчи Тарапка төмөнкүдөй ыкмаларды колдонуу менен жөнөтүлүшү мүмкүн: 1) электрондук почта аркылуу: а) Сунуштун 15-бөлүмүндө көрсөтүлгөн Агенттин электрондук почтасынын дарегинен, эгерде алуучу - тапшырманы аткарууда Сатуучунун өзү көрсөткөн электрондук почта дарегинин Сатуучусу же анын Жеке кабинетинде жана б) Агенттин Сунуштун 15-бөлүмүндө көрсөтүлгөн электрондук почта дарегине, Тапшырманы толтурууда Сатуучу көрсөткөн электрондук почтанын дарегине же анын Жеке кабинет; 2) Сатуучуга жеке кабинетке электрондук билдирүү жөнөтүү; 3) почта аркылуу кат алгандыгы жөнүндө билдирүү менен почта аркылуу же адресатка жеткирилгендигин тастыктаган курьердик кызмат аркылуу.

14.4. Ушул Сунуштун / Келишимдин ар кандай жагдайлар үчүн бир же бир нече жобосу жараксыз болгон учурда, анын юридикалык күчү жок болсо, мындай жараксыздык Сунуштун / Келишимдин күчүндө калган жоболорунун дагы бир бөлүгүнүн жарактуу болушуна таасир этпейт.

14.5. Тараптар Сунуштун шарттарынан чыкпастан жана ага карама-каршы келбестен, түзүлгөн Агенттик Макулдашууну каалаган убакта кагаз жүзүндө документ түрүндө берүүгө укуктуу, анын мазмуну милдеттүү документтердин Офертасында жана аткарылган буйрукта (тапшырмада) чагылдырылган, аны аткаруу учурунда жарактуу Сунушка дал келиши керек. ).

15. Агенттин чоо-жайы

Аты-жөнү: "FLN" ЖООПКЕРЧИЛИГИ КОМПАНИЯ
Колдонмо кыйла пайдалуу жана ыңгайлуураак!
Арыздагы букеттен 100 рублга арзандатуу!
Floristum тиркемесин sms шилтемесинен жүктөп алыңыз:
QR кодун сканерлеп колдонмону жүктөп алыңыз:
* Баскычты чыкылдатуу менен, сиз укукка жөндөмдүүлүгүңүздү тастыктайсыз, ошондой эле макулдугуңузду билдиресиз Купуялык саясаты, Жеке маалыматтар жөнүндө макулдашуу и Коомдук сунуш
Кыргызча