100 რუბლი ფასდაკლებით განაცხადში! ჩამოტვირთეთ აპი
100 რუბლი ფასდაკლებით განაცხადში!
ჩამოტვირთეთ აპი

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

წინამდებარე ხელშეკრულება "კონფიდენციალურობის პოლიტიკა" (შემდგომში "პოლიტიკა") წარმოადგენს მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის გამოყენების წესების ერთობლიობას.

1. ზოგადი დებულებები

1.1. ეს პოლიტიკა წარმოადგენს მომხმარებელთა შეთანხმების (შემდგომში "ხელშეკრულება") განუყოფელ ნაწილს, რომელიც განთავსებულია და / ან ხელმისაწვდომია ინტერნეტში: https://floristum.ru/info/terms/აგრეთვე სხვა შეთანხმებების (გარიგებების) განუყოფელი ნაწილი, რომლებიც დადებულია მომხმარებელთან ან მომხმარებლებს შორის, მათი დებულებებით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

1.2. ხელშეკრულების დადების საშუალებით, თქვენ თავისუფლად, თქვენი ნებით და თქვენივე ინტერესებიდან გამომდინარე, მისცემთ განუსაზღვრელ წერილობით თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების ყველა სახის მეთოდსა და მეთოდს, მათ შორის ყველა სახის მოქმედებას (ოპერაციას) ან მოქმედების ერთობლიობას (ოპერაციას), რომელიც ხორციელდება ავტომატიზაციის ინსტრუმენტების გამოყენებით ან გამოყენების გარეშე ასეთი სახსრები პირადი მონაცემებით, მათ შორის შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, ცვლილება), მოპოვება, გამოყენება, გადაცემა (განაწილება, უზრუნველყოფა, წვდომა) მესამე პირებზე, მათ შორის საზღვარგარეთ შესაძლო გადაცემა უცხო სახელმწიფოების ტერიტორიაზე, დეპერსონალიზაცია, პირადი მონაცემების დაბლოკვა, წაშლა, განადგურება ამ პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისთვის.

1.3. ამ პოლიტიკის გამოყენებისას, მათ შორის, მისი დებულებების, პირობების, აგრეთვე მისი მიღების, აღსრულების, შეწყვეტის ან შეცვლის პროცედურის გამოყენებისას, გამოიყენება რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობა.

1.4. ეს პოლიტიკა იყენებს ტერმინებსა და განმარტებებს, რომლებიც მითითებულია ხელშეკრულებაში, აგრეთვე სხვა ხელშეკრულებებში (გარიგებებში), რომლებიც დადებულია მომხმარებელს შორის, თუ ამ პოლიტიკით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული ან არ გამომდინარეობს მისი არსებიდან. სხვა პირობებში, ამ პოლიტიკაში ტერმინების ან განმარტებების ინტერპრეტაცია ხორციელდება რუსეთის ფედერაციის კანონების, საქმიანი წესების ან შესაბამისი სამეცნიერო დოქტრინის შესაბამისად.

2. პირადი ინფორმაცია

2.1. ამ პოლიტიკის პირადი ინფორმაცია ნიშნავს:

მომხმარებლის ინფორმაცია, რომელიც მათ მიეწოდება რეგისტრაციის ან ავტორიზაციის დროს და სერვისით სარგებლობის პროცესში, მომხმარებლის პირადი მონაცემების ჩათვლით.

ინფორმაცია, რომელიც ავტომატურად გადაეცემა მომხმარებლის პროგრამული უზრუნველყოფის პარამეტრების საფუძველზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ: IP- მისამართი, ქუქი-ფაილების, ოპერატორის ქსელი, ინფორმაცია პროგრამული უზრუნველყოფისა და აღჭურვილობის შესახებ, რომელსაც მომხმარებელი იყენებს საკომუნიკაციო ქსელში, ინტერნეტის, არხების ჩათვლით. კომუნიკაცია, რომელიც გადაეცემა და მიიღება სამსახურის ინფორმაციისა და მასალების გამოყენებისას.

2.2. საავტორო უფლებების მფლობელი არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ მესამე პირის მიერ პირადი ინფორმაციის გამოყენების პროცედურასა და მეთოდებზე, რომელთანაც ურთიერთობა ხორციელდება მომხმარებლის მიერ დამოუკიდებლად, მომსახურების გამოყენების ფარგლებში, დასკვნის ჩათვლით, აგრეთვე გარიგებების შესრულების დროს.

2.3. მომხმარებელს კარგად ესმის და ეთანხმება საიტზე მესამე მხარის პროგრამული უზრუნველყოფის განთავსების შესაძლებლობას, რის შედეგადაც ამ პირებს უფლება აქვთ მიიღონ ანონიმური მონაცემები 2.1 პუნქტში ასახული.

მესამე მხარის ეს პროგრამა მოიცავს, სხვათა შორის:

 • ვიზიტების სტატისტიკის შეგროვების სისტემები (შენიშვნა: მრიცხველები bigmir.net, GoogleAnalytics და ა.შ.);
 • სოციალური ქსელების სოციალური დანამატები (ბლოკები) (შენიშვნა: VK, Facebook და ა.შ.);
 • ბანერის ჩვენების სისტემები (შენიშვნა: AdRiver და ა.შ.);
 • ანონიმური ინფორმაციის შეგროვების სხვა სისტემები.

მომხმარებელს უფლება აქვს დამოუკიდებლად ხელი შეუშალოს მესამე მხარის მიერ ასეთი ინფორმაციის (მონაცემების) შეგროვებას კონფიდენციალურობის სტანდარტული პარამეტრების გამოყენებით, რომელსაც მომხმარებელი იყენებს ინტერნეტ ბრაუზერის საიტთან მუშაობის მიზნით.

2.4. საავტორო უფლებების მფლობელს უფლება აქვს განსაზღვროს მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის ჩამონათვალის მოთხოვნები, რომელთა მიწოდება სავალდებულოა მომსახურების გამოყენებისათვის. იმ შემთხვევაში, თუ საავტორო უფლებების მფლობელმა არ აღნიშნა გარკვეული ინფორმაცია, როგორც სავალდებულო, ამ ინფორმაციას მომხმარებელი აწვდის (აცხადებს) საკუთარი შეხედულებისამებრ.

2.5. საავტორო უფლებების მფლობელი არ აკონტროლებს და არ ამოწმებს მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას მისი საიმედოობის გათვალისწინებით, გამომდინარე იქიდან, რომ მომხმარებლის ქმედებები თავდაპირველად კეთილსინდისიერი, გონივრულია და მომხმარებელი იღებს ყველა შესაძლო ზომას, რომ ინფორმაცია განახლდეს.

3. პირადი ინფორმაციის დამუშავების მიზნები

3.1. საავტორო უფლებების მფლობელი ამუშავებს მომხმარებლის პირად მონაცემებს (ინფორმაციას), მათ შორის ინფორმაციის შეგროვებასა და შენახვაზე, რაც აუცილებელია მომხმარებლებთან ან მომხმარებლებთან ხელშეკრულებების (გარიგებების) დადების, შესასრულებლად.

3.2. საავტორო უფლებების მფლობელს, ისევე როგორც მომხმარებელს (მომხმარებლებს) უფლება აქვთ გამოიყენონ პირადი მონაცემები შემდეგ გარემოებებში:

 • მომხმარებლებთან ხელშეკრულებების (გარიგებების) დადება სამსახურის გამოყენებისას;
 • დადებული ვალდებულებების შესრულება დადებული ხელშეკრულებებით (გარიგებები);
 • დადებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისას მომხმარებლის იდენტიფიკაცია;
 • ურთიერთთანამშრომლობა და მომხმარებელთან კომუნიკაციის უზრუნველყოფა ინფორმაციული სერვისების განმავლობაში, აგრეთვე მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, მომსახურება;
 • დასკვნაზე შეტყობინება, დადებული ხელშეკრულებების (გარიგებების) შესრულება, მესამე პირების ჩართულობის ჩათვლით;
 • ანონიმური მონაცემების გამოყენებით მარკეტინგის, სტატისტიკური და სხვა კვლევების განხორციელება.

4. პირადი ინფორმაციის დაცვა

4.1. საავტორო უფლებების მფლობელი იღებს ზომებს მომხმარებლის პირადი მონაცემების შესანახად, მისი უსაფრთხოება მასზე უნებართვო წვდომისა და განაწილებისგან, შიდა წესებისა და წესების შესაბამისად.

4.2. ინახება მომხმარებლის პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სამსახურის ტექნოლოგია ან მომხმარებლის პროგრამული უზრუნველყოფის პარამეტრები ადგენს ინფორმაციის ღია გაცვლას სხვა მონაწილეებთან და ინტერნეტის მომხმარებლებთან.

4.3. მომსახურების ხარისხისა და მომსახურების გასაუმჯობესებლად, საავტორო უფლებების მფლობელს უფლება აქვს შეინახოს ჟურნალის ფაილები მომხმარებლის ქმედებების შესახებ სამსახურის გამოყენების და მუშაობის დროს, აგრეთვე მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების, ხელშეკრულებების (ტრანზაქციების) დადებისას მომხმარებლის მიერ ხუთი წლის განმავლობაში.

4.4. ამ პოლიტიკის 4.1, 4.2 პუნქტების ნორმები ვრცელდება ყველა მომხმარებელზე, რომლებმაც მათ შორის ხელშეკრულებების (გარიგებების) დადების (შესრულების) პროცესში მიიღეს სხვა მომხმარებლების პირადი ინფორმაცია.

5. ინფორმაციის გადაცემა

5.1. საავტორო უფლებების მფლობელს უფლება აქვს პირადი მონაცემები გადასცეს მესამე პირებს შემდეგ გარემოებებში:

 • მომხმარებელმა პირობა დადო, რომ პირადი ინფორმაციის გადაცემა მესამე მხარისთვის განხორციელდება, მათ შორის იმ შემთხვევებში, როდესაც მომხმარებელი იყენებს გამოყენებული პროგრამული უზრუნველყოფის პარამეტრებს, რომლებიც არ ზღუდავს გარკვეულ ინფორმაციაზე წვდომას;
 • მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის გადაცემა ხორციელდება, სანამ მომხმარებელი იყენებს სამსახურის ფუნქციონირებას;
 • პირადი ინფორმაციის გადაცემა აუცილებელია სამსახურის გამოყენებით ხელშეკრულების (გარიგებების) დადების (შესრულების) მიზნით;
 • პირადი ინფორმაციის გადაცემა ხორციელდება სასამართლოს ან სხვა უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს შესაბამისი მოთხოვნით, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი პროცედურის ფარგლებში;
 • პირადი ინფორმაციის გადაცემა ხორციელდება საავტორო უფლებების მფლობელის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დასაცავად, მომხმარებლის მიერ დადებული ხელშეკრულების (გარიგებების) დარღვევებთან დაკავშირებით.

6. ცვლილებები კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

6.1. ამ პოლიტიკას აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს ან შეწყდეს საავტორო უფლებების მფლობელის სურვილისამებრ ცალმხრივად, მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ამ წესების ახლად დამტკიცებული ვერსია იურიდიულ ძალას იძენს საავტორო უფლებების მფლობელის საიტზე განთავსების დღიდან (დროიდან), თუ წესების ახალი გამოცემა სხვა რამ არ არის დადგენილი.

6.2. პოლიტიკის ამჟამინდელი ვერსია განთავსებულია საავტორო უფლებების მფლობელის საიტზე ინტერნეტში https://floristum.ru/info/privacy/
აპლიკაცია უფრო მომგებიანი და მოსახერხებელია!
ფასდაკლებით 100 რუბლი ბუკეტიდან განაცხადში!
ჩამოტვირთეთ Floristum აპლიკაცია ბმულიდან sms- ში:
ჩამოტვირთეთ აპი QR კოდის სკანირებით:
* ღილაკზე დაწკაპუნებით თქვენ დაადასტურებთ თქვენს ქმედუნარიანობას, ასევე თანხმობას კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, პირადი მონაცემების ხელშეკრულება и საჯარო შეთავაზება
ინგლისური