100 რუბლი ფასდაკლებით განაცხადში! ჩამოტვირთეთ აპი
100 რუბლი ფასდაკლებით განაცხადში!
ჩამოტვირთეთ აპი

შეთავაზება (საჯარო) სააგენტოს ხელშეკრულების დადების შესახებ

ეს დოკუმენტი წარმოადგენს შპს FLN- ის ოფიციალურ შეთავაზებას სააგენტოს შეთანხმების დადების შესახებ ქვემოთ მოცემულ პირობებზე.

1. ტერმინები და განმარტებები

1.1. ამ დოკუმენტში მხარეთა სამართლებრივი ურთიერთობების მიმართ გამოიყენება შემდეგი ტერმინები და განმარტებები: 

1.1.1. საჯარო შეთავაზება, შეთავაზება- ამ დოკუმენტის შინაარსი, რომელიც დამატებულია (დამატებები, ცვლილებები) დოკუმენტებზე, გამოქვეყნებული ინტერნეტ რესურსი (ვებსაიტი) ინტერნეტში, მისამართზე: https://floristum.ru/info/oferta/.

1.1.2.შეთანხმება (სააგენტოს ხელშეკრულება / შეთანხმება) - ხელშეკრულება, სავალდებულო საბუთების თანდართვით, დადებულ გამყიდველსა და აგენტს შორის ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შეთავაზების პირობების შესახებ.

1.1.3. მომსახურება - ეს არის სააგენტოს მომსახურება, რომელიც მოცემულია ხელშეკრულების შესაბამისად, ამ შეთავაზების პირობების შესაბამისად.

1.1.4. აგენტი - შპს FLN.

1.1.5. Გამყიდველი - პირი / მომხმარებელი, რომელმაც დაასრულა და გაიარა რეგისტრაციის პროცედურა ვებგვერდზე, როგორც "მაღაზიის" სტატუსი, რომელიც იყენებს, გამოიყენა ან აპირებს გამოიყენოს ვებსაიტის ან / და მის საფუძველზე მოწოდებული სერვისის ფუნქციონალური პოტენციური მყიდველების ძებნა, ხელშეკრულებების / გარიგებების მყიდველები და შეთანხმებების / გარიგებების შესრულებისათვის გადახდის პირობების მიღება.

1.1.6. გარიგება - საქონლის (საქონლის) შეძენის გარიგება, რომელიც დადებულია პოტენციურ მყიდველთან (აგენტთან) გამყიდველის სახელით, ან საკუთარი სახელით, თანდართული ყველა სავალდებულო დოკუმენტი. გარიგების დადება და მისი შესრულება ხორციელდება ნასყიდობისა და გაყიდვის ხელშეკრულების დადების შესახებ საჯარო შეთავაზებით განსაზღვრული წესით და პირობებით.

1.1.7. მყიდველი - პირი / მომხმარებელი, რომელიც იყენებს, გამოიყენა ან განზრახული აქვს გამოიყენოს ვებსაიტის ან / და მის საფუძველზე მოცემული მომსახურების ფუნქციონირება საქონლის გადახედვის, შერჩევისა და შეძენის (შესყიდვის) მიზნით.

1.1.8. საქონელი - ყვავილები თაიგულებში, ყვავილები თითო ნაწილში, შეფუთვა, ღია ბარათები, სათამაშოები, სუვენირები, სხვა საქონელი და მომსახურება, რომელსაც გამყიდველი სთავაზობს მყიდველს.

1.1.9. პოტენციური მყიდველის შეკვეთა - შეიცავს გარიგების დადების ყველა არსებით მოთხოვნას, პოტენციური მყიდველის მიერ გაცემული პროდუქტის (პროდუქტის ჯგუფის) შეძენის შესახებ ბრძანებას, რომელიც მოცემულია გამყიდველის მიერ შესყიდვისთვის შეთავაზებული ზოგადი ასორტიმენტისგან პროდუქტის არჩევით, აგრეთვე შევსებით სპეციალური ფორმა ვებსაიტის კონკრეტულ გვერდზე.

1.1.10. შეთავაზების მიღება - შეუქცევადი შეთავაზების მიღება გამყიდველის მიერ განხორციელებული მოქმედებებით, რომელიც აისახება შეთავაზების მე -9 პუნქტში, რაც იწვევს აგენტისა და შესაბამის გამყიდველს შორის ხელშეკრულების დადებას (ხელმოწერას).

1.1.11. ვებსაიტი / საიტი - ზოგადად ინტერნეტში განთავსებული ინფორმაციის ურთიერთდაკავშირებული სისტემა, შემდეგ მისამართზე: https://floristum.ru

1.1.12. სამსახურის  - საიტის და მასზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის / შინაარსის შერწყმა, რომელიც ხელმისაწვდომია პლატფორმის გამოყენებით.

1.1.13. პლატფორმა - საიტის ინტეგრირებული აგენტის პროგრამული უზრუნველყოფა და ტექნიკა.

1.1.14. პირადი ოფისში - გამყიდველის ვებსაიტის პერსონალური გვერდი, რომელზეც იგი მიიღებს წვდომას ვებსაიტზე შესაბამისი რეგისტრაციის ან ავტორიზაციის შემდეგ. პირადი ანგარიში მიზნად ისახავს ინფორმაციის შენახვას, საქონლის შესახებ ინფორმაციის განთავსებას ვებგვერდზე, პოტენციური მყიდველების მიერ შეკვეთების მიღებას, გაწეული ოპერაციების სტატისტიკის გაცნობას, აგენტის მიერ მიღებული დავალებების მიმდინარეობასა და შეტყობინებების მიღების მიზნით შეტყობინებებს.

1.2. ამ შეთავაზებაში შესაძლებელია ტერმინებისა და განმარტებების გამოყენება, რომლებიც არ არის განსაზღვრული 1.1 პუნქტში. ამ შეთავაზების ასეთ ვითარებაში, შესაბამისი ტერმინის ინტერპრეტაცია ხორციელდება ამ შეთავაზების შინაარსისა და ტექსტის შესაბამისად. ამ შეთავაზების ტექსტში შესაბამისი ტერმინის ან განმარტების მკაფიო და ერთმნიშვნელოვანი ინტერპრეტაციის არარსებობის შემთხვევაში, სახელმძღვანელოა ტექსტის წარდგენით: პირველ რიგში, მხარეებს შორის დადებული შეთანხმების წინა დოკუმენტები; მეორეც, რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობით, ხოლო შემდგომში საქმიანი ადათ-წესებით და სამეცნიერო დოქტრინით.

1.3. ამ შეთავაზების ყველა ბმული პუნქტის, დებულების ან განყოფილების ან / და მათი პირობების შესახებ ნიშნავს ამ შეთავაზების შესაბამის ბმულს, მოცემულია მისი სექცია და / ან მათი პირობები.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. გამყიდველი ავალებს და აგენტი, თავის მხრივ, იღებს ვალდებულებას გარკვეული საფასურისთვის შეასრულოს შემდეგი იურიდიული და სხვა ფაქტობრივი მოქმედებები (შემდგომში - მომსახურება, სააგენტო მომსახურება) საკუთარი სახელით, მაგრამ გამყიდველის ხარჯზე. გამყიდველის სახელით და ხარჯზე:

2.1.1. უზრუნველყოს გამყიდველის მიერ ვებსაიტის საშუალებით საქონლის (საქონლის ჯგუფის) შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნების და / ან გავრცელების ტექნიკური შესაძლებლობა, მათ შორის ინფორმაციის ობიექტების შექმნა და ვებგვერდის ცალკეული განყოფილების შენარჩუნება (მაღაზიის პროფილი);

2.1.2. გარიგების დადება პოტენციურ მყიდველებთან მომსახურების გამოყენებით საზოგადოებრივი შეთავაზების წესით განსაზღვრული წესით და ნასყიდობის ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებით.

2.1.3. მიიღე საფასური მყიდველებისაგან დადებული ტრანსაქციებისათვის.

2.1.4. მიიღოს და გაითვალისწინოს მყიდველებისგან მიღებული მოთხოვნები (პრეტენზიები) შეუსრულებლობის, გამყიდველის მიერ გარიგების საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის თვალსაზრისით;

2.1.5. შეასრულოს გამყიდველის მიერ დადებული გარიგებით დადგენილი ვალდებულებების შესრულება მყიდველებისთვის თანხების დაბრუნებასთან დაკავშირებით.

2.1.6. აგრეთვე შეასრულე გარიგების და სავალდებულო დოკუმენტებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებები.

2.2. მხარეებმა დაადგინეს, რომ მყიდველთან გარიგება აგენტის მიერ დადებულად ითვლება მისი სახელით, თუ მყიდველი დადებული გარიგების საფუძველზე არის იურიდიული პირი, ხოლო მყიდველისგან მიღებული ბრძანება ითვალისწინებს საქონლის გადახდას საბანკო გადარიცხვით. ყველა სხვა გარემოებებში, მყიდველთან გარიგებები აგენტის მიერ გამყიდველის სახელით დადებულად ითვლება.

2.3. გამყიდველი უფლებამოსილებას აძლევს აგენტს, მიიღოს ყველა საჭირო მოქმედება ხელშეკრულების შესაბამისად შეკვეთის შესრულების მიზნით.

3. ხელშეკრულების ზოგადი პირობები

3.1. მხარეთა შორის ხელშეკრულების დადების განუყოფელი პირობაა გამყიდველის მიერ უპირობო მიღება და მხარეთა შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და დებულებებისა, რომლებიც დადგენილია შემდეგი დოკუმენტებით („სავალდებულო დოკუმენტები“):

3.1.1. სამომხმარებლო შეთანხმებაგანთავსებულია და / ან ხელმისაწვდომია ინტერნეტში, https://floristum.ru/info/terms/ვებ – გვერდზე რეგისტრაციის მოთხოვნების (პირობების), აგრეთვე სერვისით სარგებლობის პირობების შემცველი;

3.1.2. კონფიდენციალურობის პოლიტიკაგანთავსებულია და / ან ხელმისაწვდომია ინტერნეტში, https://floristum.ru/info/privacy/და მოიცავს გამყიდველისა და მყიდველის პირადი ინფორმაციის მიწოდებისა და გამოყენების წესებს.

3.1.3. ნასყიდობისა და გაყიდვის ხელშეკრულების დადების საჯარო შეთავაზება - განთავსებულია ან / და ხელმისაწვდომია ინტერნეტში მისამართზე https://floristum.ru/info/agreement/ აგენტის წინადადება გარიგების დადების განზრახვის შესახებ, სავალდებულო მოთხოვნების (პირობების) ჩათვლით, რომელზეც ხორციელდება მომსახურების გამოყენებით ტრანსაქციების დადება და შესრულება.

3.2. მოცემულია 3.1 პუნქტში. ამ შეთავაზების საფუძველზე, მხარეთა სავალდებულო დოკუმენტები მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია ამ შეთავაზების შესაბამისად.

3.3. გამყიდველის საქონლის შესახებ ინფორმაციის საიმედო და სრული მიწოდება უპირობო და სავალდებულო მოთხოვნაა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სააგენტოს მომსახურების უზრუნველსაყოფად. თუ გამყიდველმა სრულად არ მიაწოდა ინფორმაცია (არ შეავსო საიტზე მოცემული განყოფილებები), ასევე მიაწოდა არაზუსტი ინფორმაცია ან ამ შეთავაზების პირობების დარღვევა, აგენტს უფლება აქვს შეაჩეროს ან უარი თქვას ხელშეკრულების საფუძველზე მომსახურების გაწევაზე.

3.4. გამყიდველის დავალება სათანადოდ დასრულებულად ითვლება, თუ აგენტს მიეწოდება ვებსაიტის შესაბამის გვერდზე მითითებული საჭირო, საიმედო ინფორმაცია და მასალები (პირადი ანგარიში), გამყიდველის მიერ გამყიდველის მიერ საქონლისა და მომსახურების აღწერილობის განყოფილებების სრული შევსების ჩათვლით (შესაბამისი ინფორმაციის ობიექტების შექმნა), მათ შორის: პროდუქტის შემადგენლობა, სახელი, ფოტო, მისი ფასი, პროდუქტის ზომები (ზომები), მყიდველის შეკვეთის პირობები (პროდუქტის მიწოდება).

3.5. ეს შეთავაზება შეიცავს გამყიდველის მითითებების ამომწურავ ჩამონათვალს აგენტისთვის. აგენტს უფლება აქვს, მაგრამ ვალდებული არ არის მიიღოს შესრულებისთვის გამყიდველის მითითებები, აგრეთვე მისი რეკომენდაციები მათი განხორციელების შესახებ, რომლებიც აგენტს მიეწოდება ამ შეთავაზების წესით დადგენილი წესით და პირობებით.

4. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები

4.1.აგენტი იღებს შემდეგ ვალდებულებებს:

4.1.1. შეასრულეთ გამყიდველისგან მიღებული დავალებები ხელშეკრულებისა და სავალდებულო დოკუმენტების, აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

4.1.2. უზრუნველყეთ პირობები და ტექნიკური შესაძლებლობები გამყიდველის მიერ ვებსაიტის საშუალებით მისი საქონლის შესახებ ინფორმაციის განთავსებისა და / ან გავრცელებისათვის.

4.1.3. დროული გამყიდველისთვის გადაცემა მყიდველებისგან მიღებული შეკვეთებისგან.

4.1.4. გამყიდველის მოთხოვნით, გაუგზავნეთ მას ანგარიშები გამყიდველის შესრულებული დავალებების (შეკვეთების) შესახებ (საქონლის გაყიდვა).

4.1.5. თანხის გადარიცხვა გამყიდველს, რომელიც რეალურად მიიღო აგენტმა მყიდველებისაგან დადებული ტრანსაქციების გადახდის სახით, ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით და ოდენობით.

4.2. აგენტის უფლებები:

4.2.1. აგენტს უფლება აქვს შესთავაზოს მყიდველებს საქონლის შესაძენად და დადონ გარიგება საქონლის ღირებულებით, ვიდრე გამყიდველი განსაზღვრავს გამყიდველს. ამგვარი ქმედებების შედეგად მიღებული დამატებითი სარგებელი (ფულადი სახსრები) და დადებული გარიგება მთლიანად აგენტის საკუთრებაა. 

4.2.2. აგენტს უფლება აქვს გამყიდველისგან თანხმობის მიღებისთანავე, განახორციელოს ბონუს პროგრამები, უზრუნველყოს ფასდაკლება მყიდველებისთვის გამყიდველის ხარჯზე, მათ შორის, საქონლის ღირებულების გარიგების დადებისას, ვიდრე ეს განსაზღვრულია გამყიდველის მიერ. გამყიდველი იძლევა შეთანხმებას, მონაწილეობა მიიღოს შესაბამის ბონუს პროგრამებსა და ფასდაკლებებში გამყიდველის პირად ანგარიშზე დარეგისტრირებით.

4.2.3. აგენტს უფლება აქვს გამყიდველისგან მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულებისათვის საჭირო ყველა ინფორმაციის (ინფორმაციის) მიწოდება, საჭირო დოკუმენტაცია, აგრეთვე აგენტის სრული სხვა დახმარება მისი ვალდებულებების შესრულებაში.

4.2.4. აგენტს უფლება აქვს შეაჩეროს მათთვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება ტექნიკური, ტექნოლოგიური და სხვა მიზეზების გამო, რომლებიც ხელს უშლის აგენტს მისი მომსახურების მიწოდებაში, სანამ არ მოხდება შესაბამისი დაბრკოლებების მოხსნა.

4.2.5. აგენტს აქვს უფლება უარი თქვას ან შეაჩეროს თავისი მომსახურების მიწოდება აგენტის მიერ შესაბამისი ფორმით და მოცულობაში მასალების, ინფორმაციის, ინფორმაციის სათანადო მოცულობით მიწოდების პროცედურისა და ვადის დარღვევით. , არაზუსტი მასალების, ინფორმაციის, ინფორმაციის ან მომსახურების გაწევა ან / და გაწეული ხარჯების გადადება, აშკარა გარემოებების არსებობა, რომლებიც მიანიშნებს, რომ გამყიდველი არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ისევე როგორც სხვა გამყიდველის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და გარანტიების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევები.

4.2.6. აგენტს უფლება აქვს, გამყიდველს არ შეატყობინოს ამ შეთავაზებით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით, შეიტანოს ცვლილებები ამ შეთავაზების პირობებში ცალმხრივი (ექსტრადირების) პროცედურაში, რაც ასახულია შეთავაზების სავალდებულო დოკუმენტებში.

4.2.7. აგენტს ასევე აქვს უფლება გამოიყენოს ამ შეთავაზებით, სავალდებულო დოკუმენტებით, აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებები.

4.3.გამყიდველის ვალდებულებები:

4.3.1. გამყიდველი ვალდებულია სრულად და სწორად შეასრულოს აგენტის მიერ მყიდველებთან დადებული გარიგების პირობები, არ დაარღვიოს საქონლის მიწოდების დრო და ასევე დაუშვას შეუსაბამობა საქონლის რეალურ მდგომარეობასა და საიტზე განთავსებული საქონლის აღწერას შორის.

4.3.2. გამყიდველი კისრულობს ვალდებულებას სრულად მიაწოდოს აგენტს სანდო ინფორმაცია საქონლის შესახებ აგენტის დავალების შესრულებისას, აგრეთვე არა უმეტეს 2 (ორი) სამუშაო დღისა იმ დღიდან, როდესაც აგენტი აგზავნის შესაბამის მოთხოვნას ინფორმაციის მისაღებად.

4.3.3. გამყიდველი ვალდებულია შეამოწმოს დავალების ფორმირების დროს აგენტისთვის გაგზავნილი ინფორმაცია და დოკუმენტები, მათ შორის შექმნილი საინფორმაციო ობიექტები, შესაბამისი მიღებამდე;

4.3.4. გამყიდველი ვალდებულია აგენტის პირველი თხოვნით არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღისა აგენტის მოთხოვნის გაგზავნის დღიდან მიაწოდოს მას საჭირო დოკუმენტები (სათანადოდ დამოწმებული ასლები), რომლებიც ადასტურებენ გამყიდველის შესაბამისობას რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის მოქმედი მოთხოვნების შესაბამისად.

4.3.5. გამყიდველი ვალდებულია განათავსოს ინფორმაცია და შესთავაზოს გასაყიდი საქონელი სამსახურის გამოყენებით იმ საქონლის ღირებულებით, რომელიც არ აღემატება გამყიდველის მიერ მითითებულ ღირებულებას სხვა ინტერნეტ საიტებზე (რესურსებზე).

4.3.6. გამყიდველი ვალდებულია გააკონტროლოს პროდუქციის ასორტიმენტის შესაბამისობა, შეაჩეროს პროდუქციის შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის გავრცელება და / ან ვებგვერდზე განთავსება, რომლის მიწოდება გამყიდველს მყიდველისთვის რაიმე მიზეზით არ შეუძლია.

4.3.7. გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, უზრუნველყოს მყიდველის პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობა შესაბამის სფეროში რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

4.3.8. გამყიდველი ვალდებულებას იღებს აგენტის ჩართვის გარეშე, გადაწყვიტოს მყიდველების ყველა შემომავალი პრეტენზია, რომლებიც დაკავშირებულია გაყიდულ საქონელთან და ასევე მათ მიწოდებასთან.

4.3.9. გამყიდველი ასევე ვალდებულია შეამოწმოს ვებგვერდზე მიღებული ინფორმაცია აგენტისგან, მათ შორის, გამყიდველის პირად ანგარიშში, აგრეთვე გამყიდველის ელ.ფოსტაზე მითითებული აგენტისთვის დავალების შევსებისას, გააკონტროლოს და გააკონტროლოს იგი. მიღებული ინფორმაცია აგენტის მიერ გამყიდველის ბრძანებების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.

4.3.10. გამყიდველი ვალდებულია დაიცვას შეთანხმების ყველა პირობა, სავალდებულო დოკუმენტები, აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები.

4.3.11. გამყიდველი კისრულობს სხვა ვალდებულებების შესრულებას, რომლებიც გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით, სავალდებულო დოკუმენტაციით და რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობით.

4.4. გამყიდველის უფლებები:

4.4.1. გამყიდველს უფლება აქვს აგენტისგან მოსთხოვოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვანი შესრულება;

4.4.2. გამყიდველს უფლება აქვს მოსთხოვოს აგენტს წარუდგინოს ანგარიშები გამყიდველის მიღებული დავალებების (შეკვეთების) შესრულების შესახებ;

4.4.3. გამყიდველს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეაჩეროს პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის განთავსება და / ან გავრცელება საიტის გამოყენებით.

4.4.4. გამყიდველს უფლება აქვს შეცვალოს საქონლის ღირებულება. გამყიდველის მიერ შეცვლილი ფასები ძალაში შედის ვებსაიტზე გამოქვეყნების თარიღიდან და დროიდან.

4.4.5. გამყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად განაცხადოს უარი შეთანხმების შესრულებაზე ამ შეთავაზებით, აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

4.4.6. გამყიდველს უფლება აქვს გამოიყენოს რუსეთის ფედერაციის ხელშეკრულებით, სავალდებულო დოკუმენტაციითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებები.

5. აგენტის ანაზღაურება და ანგარიშსწორების პროცედურა

5.1. აგენტის საფასური ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურებებისათვის გადაიხდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

5.1.1. საქონლის ღირებულების 20 (ოცი პროცენტი)%, რომელიც მყიდველმა შეიძინა მომსახურების გამოყენებით, თუ ამ ნაწილის ან მხარეთა დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე არ არის დადგენილი აგენტის ანაზღაურების სხვა ოდენობა;

5.1.2. საქონლის ღირებულების 10 (ათი პროცენტი)%, რომელიც შეკვეთით არის ნაჭერი, ვებსაიტის შესაბამისი ფუნქციის გამოყენებით "შეკვეთა ცალი";

5.1.6. განისაზღვროს აგენტის ანაზღაურება 5.1.1.-5.1.5 პუნქტების შესაბამისად. ამ შეთავაზებისას გამოიყენება საქონლის ფასი, რომელსაც მიუთითებს გამყიდველი აგენტისთვის დავალების (შეკვეთის) შევსებისას.

5.2. როდესაც აგენტი აფორმებს გარიგებას მყიდველთან საქონლის ფასად, რომელიც გამყიდველის მიერ განსაზღვრულ ღირებულებაზე მეტია, ასეთი ქმედებების შედეგად მიღებული დამატებითი სარგებელი და დადებული გარიგება აგენტის საკუთრებაა და მას მთლიანად მართავს იგი.

5.3. აგენტის მიერ გამარტივებული გადასახადების სისტემის გამოყენების გამო (რუსეთის ფედერაციის საგადასახადო კოდექსის 346.12, 346.13 მუხლები და თავი 26.2) აგენტის ანაზღაურება არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადს.

5.4. აგენტის ანაზღაურება, ისევე როგორც დამატებითი შეღავათები, ექვემდებარება აგენტის დაკავებას იმ თანხებისგან, რომლებიც აგენტმა მიიღო მყიდველებისაგან გარიგების გადახდის ინვოისებში. იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი დადებული გარიგების საფუძველზე გადაიხდის პირდაპირ გამყიდველს (მაგალითად: ნაღდი ანგარიშსწორებით საქონლის მიღებისთანავე), აგენტის ანაზღაურება გამყიდველს გადაეცემა აგენტს არაუგვიანეს 7 (შვიდი) საბანკო დღისა აგენტის მიერ გადახდის ინვოისის თარიღი.

5.5. მყიდველისგან მიღებული საქონლის გადახდა ექვემდებარება აგენტის მიერ გამყიდველს, აგენტის საკომისიოს გამოკლებით, აგრეთვე დამატებით შეღავათებს, არაუგვიანეს 7 (შვიდი) საბანკო დღისა განაღდების მოთხოვნის დღიდან. თანხის გამყიდველი გამყიდველის პირადი ანგარიშის ვებსაიტზე განთავსებული ანგარიშიდან https://floristum.ru

5.6. თუ მყიდველმა მოითხოვა უკან დაბრუნებული საქონლის გადახდა დასრულებული გარიგების შედეგად, მაგრამ აგენტმა არ დააკმაყოფილა მითითებული მოთხოვნა, შედეგად საქონელზე მიღებული გადახდა მინუს აგენტის ანაზღაურებასა და დამატებითი სარგებელი გადაეცემა გამყიდველი არაუგვიანეს 3 (სამი) საბანკო დღისა მყიდველის მოთხოვნებზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან.

5.7. ხელშეკრულებით გადახდები ხორციელდება გადახდის მომსახურების ან / და საბანკო რეკვიზიტების გამოყენებით, რომლებიც აისახება საიტზე დავალების შესრულებისას.

6. გაწეული მომსახურების სერტიფიკატი

6.1. აგენტი გამყიდველს აწვდის ანგარიშს ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული დავალების შესახებ (შემდგომში - მოხსენება) აგენტის ფორმის შესაბამისად. ანგარიშში აისახება გაწეული მომსახურების, შესრულებული გარიგებების, აგენტის ანაზღაურების ოდენობისა და გამყიდველისთვის გადაცემული ან / და საჭირო თანხების გადარიცხვის შესახებ, როგორც შესრულებული ოპერაციების გადახდა.

6.2. ხელშეკრულების თანახმად, კალენდარული თვე არის საანგარიშო პერიოდი (შემდგომში "საანგარიშო პერიოდი").

6.3. მხარეები ადასტურებენ, რომ ინფორმაცია გაწეული მომსახურების, აგენტის ანაზღაურების ოდენობის, დამატებითი გადასახდელების და ხარჯების, დადებული თანხებით გამყიდველისთვის გადასაცემი თანხების ოდენობის შესახებ აისახება აგენტის შიდა აღრიცხვის სისტემის ინფორმაციის საფუძველზე. შესაბამის მოხსენებაში.

6.4. გაწეული მომსახურების სერტიფიკატი ეგზავნება გამყიდველს ელექტრონული დოკუმენტის მართვის საშუალებით, ელექტრონული ფორმით აგენტის არჩევით: ელექტრონული ფოსტით ან / და პირად ანგარიშში. გამყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს ქაღალდზე გაცემული სერტიფიკატის ასლის მიღება აგენტის ხელმოწერით და ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აგენტის ადგილზე. გამყიდველს უფლება აქვს, საკუთარი ხარჯებით მოითხოვოს გაწეული მომსახურების სერტიფიკატის ასლის დამზადება და გაგზავნა Russian Post- ით გამყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე საიტზე დარეგისტრირებისას.

6.5. გაწეული მომსახურების შესახებ აქტს სააგენტო უგზავნის გამყიდველს შესაბამისი საანგარიშგებო პერიოდის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.

6.6. გაწეული მომსახურების სერტიფიკატის მიღების დღიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის გასვლის შემდეგ, გამყიდველი ვალდებულია გაეცნოს აქტს. თუ გაწეული მომსახურების სერტიფიკატთან დაკავშირებით რაიმე კომენტარი არსებობს, გამყიდველი წერილობით უგზავნის აგენტს მოტივირებულ წინააღმდეგობებს, რომლებიც ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი და დალუქულია გამყიდველის მიერ გაცნობისთვის გათვალისწინებული ვადის გასვლამდე.

6.7. გამყიდველის მიერ დადგენილი ვადის განმავლობაში აგენტის მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ მოტივირებული წინააღმდეგობების არარსებობის შემთხვევაში, აგენტის მომსახურება ითვლება სწორად და სრულად გაწეული, გამყიდველის მიერ მიღებულ მომსახურებაზე კომენტარისა და უთანხმოების გარეშე გაწეული მომსახურების შესახებ აქტში. ამ შემთხვევაში გაწეული მომსახურების აქტს აქვს სრული იურიდიული ძალა.

6.8. აგენტის მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ კანონი არის დოკუმენტი, რომელიც საკმარისია მომსახურების გაწევის ფაქტის და აგენტის ანაზღაურების გარკვეული ოდენობის დასადასტურებლად.

7. მხარეთა გარანტიები და პასუხისმგებლობა

7.1. აგენტი იძლევა გარანტიას გონივრულ ვადაში, რომ მიიღოს აუცილებელი ზომები გამყიდველის დავალების შესრულების დროს გამოვლენილი ხარვეზების, სამსახურის მუშაობის შეცდომების აღმოსაფხვრელად.

7.2. აგენტის მიერ მოწოდებული ყველა გარანტია შემოიფარგლება ამ შეთავაზების 7.1 პუნქტით. აგენტი არ გთავაზობთ რაიმე სხვა გარანტიებს, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდება ამ შეთავაზებას, ხელშეკრულებას და გარიგებას, მათ შორის არ იძლევა ვებსაიტისა და მომსახურების უწყვეტი და უშეცდომო მუშაობის გარანტიას, შეკვეთების მოცულობას და ასევე კეთილსინდისიერებას. მყიდველის.

7.3. გამყიდველის გარანტიები:

7.3.1. გამყიდველი იძლევა გარანტიას, რომ ინფორმაცია აგენტისთვის მიწოდებული და საიტზე განთავსებული საქონლის შესახებ სრულად არის სიმართლე, ხოლო ინფორმაცია საქონლის ღირებულების შესახებ, რომელიც აისახება საიტზე, არ აღემატება სხვა ინტერნეტ რესურსებზე ასახული საქონლის ღირებულებას საქონლის შესახებ ინფორმაციის განთავსებისას.

7.3.2. გამყიდველი იძლევა გარანტიას, რომ მას აქვს ყველა შესაბამისი ნებართვა (ლიცენზია) შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების მიერ გამყიდველის მიერ საქონლის გაყიდვისთვის, ან იძლევა გარანტიას, რომ საქონლის გაყიდვა რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, არ საჭიროებს სპეციალურ ნებართვას / ლიცენზიას / სერთიფიკატს. გამყიდველი იძლევა გარანტიას, რომ მან განახორციელა ყველა სხვა აუცილებელი ქმედება რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საქონლის გამყიდველის მიერ საქმიანობის განსახორციელებლად;

7.3.3. გამყიდველი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ მოწოდებული მასალები (ინფორმაცია) აგენტის მიერ ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებების შესასრულებლად სრულად შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას, მათ შორის, რეკლამირებისა და კონკურენციის შესახებ კანონმდებლობას, არ არღვევს მესამე მხარის უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, ქონებას ან / და პირად არაქონებრივ უფლებებს. პირები, საავტორო უფლებების და მასთან დაკავშირებული უფლებების შეუზღუდავად, სასაქონლო ნიშანზე, სასაქონლო ნიშანზე და საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებებზე, სამრეწველო ნიმუშების უფლებებზე, ადამიანების (ცოცხალი / გარდაცვლილი) სურათების გამოყენებას, გამყიდველი გარანტირებს, რომ მათ მიიღეს ყველა საჭირო ნებართვა და შეადგინეს შესაბამისი ხელშეკრულებები.

7.3.4. გამყიდველი იძლევა გარანტიას, რომ მას კარგად ესმის და ეთანხმება პირობებს, რომ მყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას საქონლის მიღებაზე და მისთვის გადახდაზე (საკურიერო მომსახურებაზე ნაღდი ანგარიშსწორების შემთხვევაში) სხვადასხვა სახის გარემოებების გამო, . მიწოდებული საქონლის მოთხოვნების ან მყიდველის უსამართლო ქმედებების (უმოქმედობის) შემთხვევა. აგენტი, თავის მხრივ, არ აგებს პასუხს მყიდველის მიერ შესაბამისი უარის მიღებაზე საქონლის მიღებაზე და (ან) გადახდაზე, და ასევე არ ახდენს გამყიდველის სხვადასხვა სახის დანაკარგებს (დაკარგული მოგება, რეალური ზიანი და ა.შ.) გამყიდველის მიერ მყიდველის უარი. ამ გარემოების არსებობის შემთხვევაში, გამყიდველს ეცოდინება, რომ აგენტის მიერ მყიდველისგან მიღებული თანხა საქონელზე, რომელზეც მყიდველმა უარი თქვა, აგენტი ვალდებულია დაუბრუნოს მყიდველს, უარის თქმის გარემოებებისა და მიზეზების გარკვევის გარეშე. ან გონივრულობის გამო.

7.3.5. გამყიდველი უზრუნველყოფს გარანტიას და იცის, რომ საქონლის მომხმარებლებისთვის მომსახურების გამოყენებისას, გამოიყენება რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის სპეციალური ნორმები (შეიძლება გამოყენებულ იქნას), მათ შორის საქონლის დისტანციური გაყიდვის წესები, აგრეთვე კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ.

7.4. აგენტი არ არის პასუხისმგებელი:

7.4.1. აგენტი არ არის პასუხისმგებელი ამ შეთანხმების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შედეგებზე, გამყიდველის მიერ დოკუმენტაციის (ინფორმაციის) წარუდგენლობის ან მოწოდების შეუსრულებლობის გამო, მის შესახებ (გამყიდველის) შესახებ ყალბი ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც არ შეესაბამება სინამდვილეს, გამყიდველს არ აქვს საქონლის გაყიდვისთვის საჭირო დოკუმენტები, გამყიდველის მიერ გარანტიების დარღვევა. , აგრეთვე გამყიდველის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი სხვა ვალდებულებების შეუსრულებლობა / არასათანადოდ შესრულება.

7.4.2. აგენტი არ არის პასუხისმგებელი გამყიდველის დანაკარგების (დაკარგული მოგება, რეალური ზიანი და ა.შ.) წარმოშობაზე, განურჩევლად აგენტის ქმედებებისა, შესაძლო დანაკარგების თავიდან ასაცილებლად, მათ შორის შეტყობინებებში ასეთი დანაკარგების შესახებ შეტყობინებების არსებობის შესახებ. .

7.4.3. აგენტი არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის უნებართვო გამოყენებაზე, მათ შორის გამყიდველის მიერ საიტის გამოყენებით განთავსებული და / ან გავრცელებული პროდუქტის სურათზე.

7.5. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ არავითარ შემთხვევაში აგენტის პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება აგენტის ანაზღაურების ოდენობით, რომელიც მან ფაქტობრივად მიიღო გამყიდველის დავალების (მისი ნაწილის) შესრულების შედეგად, რომლისგანაც წარმოიშობა აგენტის პასუხისმგებლობა.

8. ფორსმაჟორული გარემოებები

8.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ნაწილობრივი ან სრული შეუსრულებლობისთვის, თუ ეს ფორსმაჟორული გარემოებების შედეგია. ასეთ გარემოებებად მიიჩნევა ბუნებრივი კატასტროფები, სახელმწიფო ორგანოების მიერ მიღებისა და იმ რეგულაციების მიღება, რომლებიც ხელს უშლის ამ შეთანხმების შესრულებას, ისევე როგორც სხვა მოვლენები, რომლებიც აღემატება მხარეთა გონივრულ წინასწარხედვას და კონტროლს.

ფორსმაჟორული გარემოებების შემთხვევაში, მხარეებს ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადა გადაედებათ ამ გარემოებების ან მათი შედეგების ხანგრძლივობით, მაგრამ არა უმეტეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღისა. თუ ასეთი გარემოებები 30 დღეზე მეტხანს გაგრძელდა, მხარეებს უფლება აქვთ გადაწყვიტონ შეთანხმების შეჩერება ან შეწყვეტა, რომელიც ოფიციალურია ამ შეთანხმების დამატებითი ხელშეკრულებით.

9. შეთავაზების მიღება და ხელშეკრულების დადება

9.1. როდესაც გამყიდველი მიიღებს ამ შეთავაზებას, გამყიდველი აფორმებს ხელშეკრულებას აგენტსა და გამყიდველს შორის ამ შეთავაზების პირობების შესახებ რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად (რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 433, 438 მუხლები).

9.2. შეთავაზება მიღებულად ითვლება გამყიდველის მიერ მიღებიდან, თუ კომბინაციაში განხორციელდება შემდეგი მოქმედებები:

9.2.1. გამყიდველის მიერ ვებგვერდზე რეგისტრაცია შერჩეული სტატუსით "მაღაზია", ასევე ამ რეგისტრაციის დროს გამყიდველის შესახებ საჭირო ინფორმაციის მიწოდება, გადახდის დეტალების ჩათვლით;

9.2.2. გამყიდველი ასრულებს აუცილებელ განყოფილებებს საქონლის აღწერილობის, აგრეთვე გამყიდველის თანმხლები მომსახურების თვალსაზრისით (ინფორმაციის ობიექტის შექმნა), მათ შორის საქონლის სახელი, შემადგენლობა, ფოტო, ფასი, ზომები (ზომები), აგრეთვე მყიდველის ბრძანების შესრულების ვადა (საქონლის მიწოდება).

9.3. გამყიდველსა და აგენტს შორის ხელშეკრულება დადებულად ითვლება აგენტის მიერ შეთავაზების მიღების მიღების თარიღიდან და დროიდან.

10. მოქმედების ვადა და შეთავაზების შეცვლა

10.1. შეთავაზება ძალაში შედის აგენტის ვებგვერდზე მისი გამოქვეყნების დღიდან და დროიდან და მოქმედებს აგენტის მიერ ხსენებული შეთავაზების გაუქმების თარიღამდე და დროზე.

10.2. აგენტს, თავისი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს შეთავაზების პირობები და / ან შეაჩეროს შეთავაზება. შეთავაზების ცვლილების ან გაუქმების შესახებ ინფორმაცია გამყიდველს ეგზავნება აგენტის არჩევით, აგენტის ვებგვერდზე ინფორმაციის განთავსებით, გამყიდველის პირად ანგარიშზე, ან გამყიდველის ელექტრონულ ფოსტაზე ან საფოსტო მისამართზე შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნით, ასახული ეს უკანასკნელი ხელშეკრულების დადებისას, აგრეთვე მისი შესრულების დროს.

10.3. შეთავაზების გაუქმების ან მასში ცვლილებების შეტანის პირობებში, ეს ცვლილებები ძალაში შედის გამყიდველის შეტყობინების თარიღიდან და დროიდან, თუ შეთავაზებაში ან დამატებით გაგზავნილ შეტყობინებაში მითითებული არ არის სხვა პროცედურა და პირობები.

10.4. ასეთ შეთავაზებაში ასახული სავალდებულო დოკუმენტები შეიცვლება / ავსებს ან ამტკიცებს აგენტი მისი შეხედულებისამებრ და გამყიდველის ყურადღება ექცევა გამყიდველის შესაბამისი შეტყობინებისთვის განსაზღვრული წესით.

11. ხელშეკრულების ხანგრძლივობა, მისი შესწორება და შეწყვეტა

11.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის გამყიდველის მიერ შეთავაზების მიღების განხორციელების თარიღიდან და დროიდან და გრძელდება მოქმედება განუსაზღვრელი ვადით.

11.2. აგენტის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შეთავაზების გაუქმების შედეგად, ხელშეკრულება მოქმედებს შეთავაზების პირობების შესაბამისად, რომლებიც შესრულებულია ბოლო სავალდებულო დოკუმენტებით შესაბამისი სავალდებულო დოკუმენტებით.

11.3. ხელშეკრულებაში შეიძლება შესწორდეს შემდეგი მიზეზების გამო:

11.3.1. მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმების გამო.

11.3.2. აგენტის ინიციატივის საფუძველზე გამყიდველს გაუგზავნა შეტყობინება ძალაში შესვლის თარიღამდე არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღისა განხორციელებული ცვლილებების შესახებ, თუ ეს გათვალისწინებულია ამ შეთავაზებით.

თუ გამყიდველი ეწინააღმდეგება აგენტის მიერ შემოთავაზებულ ცვლილებებს, გამყიდველს უფლება აქვს განაცხადოს უარი შეთანხმების შესრულებაზე, თუ იგი აგენტს გაუგზავნის წერილობით შეტყობინებას, რომელსაც ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი და დალუქავს, 11.4.3 პუნქტში მითითებული წესით. ფაქტობრივი შეთანხმება.

11.4. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:

11.4.1. მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმების გამო;

11.4.2. აგენტის მიერ წინასწარი სასამართლო პროცესი ცალმხრივი უარის შემთხვევაში ხელშეკრულების ნაწილობრივ ან სრულად შესრულებაზე, გამყიდველის მიერ ამ შეთავაზებით განსაზღვრული მისი ვალდებულებების ან გარანტიების დარღვევის შედეგად. აგენტის შეტყობინება ხელშეკრულების შესრულებაზე უარის შესახებ გამყიდველს ეგზავნება წერილობით ხელშეკრულების შეწყვეტის თარიღამდე 3 (სამი) სამუშაო დღით ადრე. ამ შემთხვევაში, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, აუნაზღაუროს აგენტს ჯარიმის გადაჭარბებული ზარალის ანაზღაურება.

11.4.3. რომელიმე მხარის ინიციატივით, მისი ცალმხრივი ან სრულად შესრულებაზე უარის თქმის საფუძველზე, იმ პირობით, რომ მეორე მხარეს ეგზავნება წერილობითი შეტყობინება ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და დალუქული არა უგვიანეს 7 (შვიდი) სამუშაო დღისა ხელშეკრულების შეწყვეტის თარიღამდე. ამ შემთხვევაში, გამყიდველი კისრულობს ვალდებულებას გადაიხადოს აგენტის მომსახურებისთვის, რომელიც გაწეულია ხელშეკრულების შეწყვეტის დროისთვის, დამატებითი სარგებელი, ხარჯები სრულად.

11.4.4. რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობითა და ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლების გამო.

11.5 მხარეებს შორის ფინანსური ანგარიშსწორება ხორციელდება ხელშეკრულების შეწყვეტის დღიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის განმავლობაში.

11.6. ხელშეკრულების შესრულებაზე ნაწილობრივი უარი შეიძლება გამოხატავდეს ხელშეკრულების შესრულებაზე უარის თქმას კონკრეტული პროდუქტის თვალსაზრისით.

11.7. ხელშეკრულების შესრულებაზე ცალმხრივი უარის თქმის შემთხვევაში, შეთანხმება ჩაითვლება მთლიანად ან შესაბამის ნაწილში შეწყვეტილად ამ შეტყობინების პირობების ამოწურვის მომენტიდან.

11.8. ამ ხელშეკრულების შეწყვეტა (შეწყვეტა) არ ათავისუფლებს მხარეებს პასუხისმგებლობისგან მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან / და არასათანადოდ შესრულებისათვის, რომელიც მოხდა ხელშეკრულების შეწყვეტამდე, მათ შორის, გარანტიების, კონფიდენციალურობისა და ანგარიშსწორების ვალდებულებებთან დაკავშირებით.

12. კონფიდენციალურობის პირობები

12.1. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ კონფიდენციალურობასა და კონფიდენციალურობას დაიცვან თითოეული დადებული ხელშეკრულების პირობები, აგრეთვე მხარეთა მიერ მიღებული ინფორმაცია ამ შეთანხმების დადების / შესრულებისას (შემდგომში კონფიდენციალური ინფორმაცია). მხარეებს ეკრძალებათ ამ სახის ინფორმაციის გამჟღავნება / გამჟღავნება / გამოქვეყნება ან სხვაგვარად მიწოდება მესამე პირებისათვის, ამ მხარის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.

12.2. თითოეული მხარე ვალდებულია გაატაროს აუცილებელი ზომები კონფიდენციალური ინფორმაციის დასაცავად, ისეთივე სიფრთხილით და შეხედულებისამებრ, თუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია იქნებოდა საკუთარი. კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე წვდომას განახორციელებენ მხოლოდ თითოეული მხარის თანამშრომლები, რომელთა მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების შესრულების მიზნით თავიანთი მოვალეობების შესასრულებლად. თითოეულმა მხარემ უნდა დაავალდებულოს თავის თანამშრომლებს, მიიღონ ყველა მსგავსი ანალოგიური ზომა, აგრეთვე პასუხისმგებლობა, რათა უზრუნველყონ კონფიდენციალური ინფორმაციის უსაფრთხოება, რომელიც მხარეთათვის განსაზღვრულია ამ შეთავაზებით.

12.3. თუ გამყიდველის პირადი მონაცემები ხელმისაწვდომია, მათი დამუშავება ხორციელდება აგენტის კონფიდენციალურობის დებულების შესაბამისად.

12.4. აგენტს უფლება აქვს მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია, რაც მას სჭირდება, მათ შორის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, სარეგისტრაციო მოწმობები და შემადგენელი დოკუმენტები, საკრედიტო ბარათები, საჭიროების შემთხვევაში, გამყიდველის შესახებ ინფორმაციის გადამოწმება ან თაღლითური საქმიანობის თავიდან ასაცილებლად. თუ ასეთი დამატებითი ინფორმაცია მიეწოდება აგენტს, მისი დაცვა და გამოყენება ხორციელდება 12.3 პუნქტის შესაბამისად. გთავაზობთ

12.5 კონფიდენციალური ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვის ვალდებულებები მოქმედებს ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში, აგრეთვე ხელშეკრულების შეწყვეტის (შეწყვეტის) დღიდან მომდევნო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, თუ მხარეთა მიერ წერილობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

13. ხელშეკრულება ხელნაწერი ხელმოწერის ანალოგზე

13.1. ხელშეკრულების დადებისას, აგრეთვე ხელშეკრულების საფუძველზე შეტყობინებების გაგზავნის აუცილებლობის შემთხვევაში, მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელმოწერის ან უბრალო ელექტრონული ხელმოწერის ფაქსიური გამრავლება.

13.2. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მხარეებს შორის შეთანხმების შესრულების დროს დასაშვებია დოკუმენტების გაცვლა ფაქსის ან ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით. ამავდროულად, ამ მეთოდების გამოყენებით გადაცემულ დოკუმენტებს აქვთ სრული იურიდიული ძალა, იმ პირობით, რომ არსებობს შეტყობინების მიწოდების დადასტურება, რომელიც მოიცავს მათ ადრესატს.

13.3. თუ მხარეები იყენებენ ელექტრონულ ფოსტას, მისი დახმარებით გაგზავნილი დოკუმენტი განიხილება, როგორც ხელმოწერილი გამგზავნის მარტივი ელექტრონული ხელმოწერით, რომელიც შეიქმნა მისი ელექტრონული ფოსტის მისამართის გამოყენებით.

13.4. ელექტრონული ფოსტის გაგზავნისთვის ელ.ფოსტის გამოყენების შედეგად, ამგვარი დოკუმენტის მიმღები განსაზღვრავს ამგვარი დოკუმენტის ხელმომწერს მის მიერ გამოყენებული ელექტრონული ფოსტის მისამართის გამოყენებით.

13.5 როდესაც გამყიდველი აფორმებს ხელშეკრულებას, რომელმაც გაიარა რეგისტრაციის აუცილებელი პროცედურა ვებგვერდზე, მხარეთა მიერ მარტივი ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენების პროცედურა რეგულირდება, სხვა საკითხებთან ერთად, მომხმარებლის ხელშეკრულებით, რომელიც გამყიდველმა დადო რეგისტრაციის დროს.

13.6. მხარეთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, მარტივი ელექტრონული ხელმოწერით ხელმოწერილი ელექტრონული დოკუმენტები ითვლება ეკვივალენტურ დოკუმენტებად ქაღალდზე, ხელმოწერილი საკუთარი ხელნაწერი ხელმოწერით.

13.7. მხარეებს შორის ურთიერთობის პროცესში განხორციელებული ყველა მოქმედება შესაბამისი მხარის მარტივი ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენებით, მიიჩნევა, რომ ასეთი მხარე ჩაიდინა.

13.8. მხარეები იღებენ ვალდებულებას, უზრუნველყონ ელექტრონული ხელმოწერის გასაღების კონფიდენციალურობა. ამავდროულად, გამყიდველს არ აქვს უფლება გადასცეს თავისი რეგისტრაციის ინფორმაცია (შესვლა და პაროლი) ან უზრუნველყოს მესამე პირებზე მის ელ.წერილზე წვდომა, გამყიდველი სრულად აგებს პასუხს მათ უსაფრთხოებაზე და ინდივიდუალურ გამოყენებაზე, დამოუკიდებლად განსაზღვრავს მათი შენახვის მეთოდებს, აგრეთვე ზღუდავს მათზე წვდომას.

13.9. გამყიდველის შესვლასა და პაროლზე არასანქცირებული წვდომის, ან მესამე მხარისათვის მათი დაკარგვის (გამჟღავნების) შედეგად, გამყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ აგენტს წერილობით ელ.ფოსტის გაგზავნით გამყიდველის მიერ მითითებულ ვებსაიტზე.

13.10. ელექტრონულ ფოსტაზე დაკარგვის ან უნებართვო წვდომის შედეგად, რომლის მისამართი გამყიდველმა მიუთითა ვებგვერდზე, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას დაუყოვნებლივ შეცვალოს ეს მისამართი ახალი მისამართით, ასევე დაუყოვნებლივ აცნობოს აგენტს ფაქტის შესახებ ახალი მისამართიდან ელ.ფოსტის გაგზავნით ელ.წერილი.

14. საბოლოო დებულებები

14.1. ხელშეკრულება, მისი დადების პროცედურა, აგრეთვე შესრულება რეგულირდება რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობით. ყველა საკითხი, რომელიც ამ შეთავაზებამ ვერ მოაგვარა ან ნაწილობრივ მოაგვარეს (სრულად), ექვემდებარება რეგულირებას რუსეთის ფედერაციის მატერიალური კანონის შესაბამისად.

14.2. ამ შეთავაზებასთან და / ან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული დავები წყდება საჩივრის წერილების გაცვლისა და შესაბამისი პროცედურის გამოყენებით. მხარეებს შორის შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, წარმოშობილი დავა გადაეცემა სასამართლოს აგენტის ადგილსამყოფელში.

14.3. თუ შეთავაზებაში სხვა რამ არ არის მითითებული, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა შეტყობინება, წერილი, შეტყობინება შეიძლება მეორე მხარის მიერ გაგზავნილი იქნას შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 1) ელექტრონული ფოსტით: ა) აგენტის ელექტრონული ფოსტის მისამართიდან, რომელიც მითითებულია სექციაში. შეთავაზების მე -15, თუ მიმღები არის გამყიდველის ელ.ფოსტის მისამართი, რომელიც მითითებულია მის მიერ დავალების შესრულებისას, ან მის პირად ანგარიშში, და ბ) შეთავაზების მე -15 ნაწილში მითითებული აგენტის ელექტრონულ მისამართზე, ელექტრონული ფოსტის მისამართიდან. მითითებულია გამყიდველის მიერ დავალების შევსებისას ან მის პირად კაბინეტში; 2) პირადი ანგარიშის გამყიდველისთვის ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნა; 3) ფოსტით რეგისტრირებული ფოსტით მიღების დამადასტურებელი საბუთით ან საკურიერო მომსახურებით ადრესატისთვის მიწოდების დადასტურებით.

14.4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ შეთავაზების / ხელშეკრულების ერთი ან მეტი დებულება სხვადასხვა სახის გარემოებებისთვის არასწორია, მას არ აქვს იურიდიული ძალა, ასეთი ბათილობა გავლენას არ ახდენს შეთავაზების / ხელშეკრულების დებულებათა სხვა ნაწილის მოქმედებაზე, რომლებიც კვლავ რჩება ძალა.

14.5 მხარეებს უფლება აქვთ ნებისმიერ დროს გასცენ და არ შეეწინააღმდეგონ შეთავაზების პირობებს, გაფორმდეს სააგენტოს შეთანხმება წერილობითი ქაღალდის დოკუმენტის სახით, რომლის შინაარსი უნდა შეესაბამებოდეს შეთავაზების მოქმედებას მისი შესრულების მომენტში, ასახულია სავალდებულო დოკუმენტების შეთავაზებაში და შესრულებულ ბრძანებაში (ამოცანა )

15. აგენტის დეტალები

სახელი: კომპანია შეზღუდული პასუხისმგებლობით "FLN"
აპლიკაცია უფრო მომგებიანი და მოსახერხებელია!
ფასდაკლებით 100 რუბლი ბუკეტიდან განაცხადში!
ჩამოტვირთეთ Floristum აპლიკაცია ბმულიდან sms- ში:
ჩამოტვირთეთ აპი QR კოდის სკანირებით:
* ღილაკზე დაწკაპუნებით თქვენ დაადასტურებთ თქვენს ქმედუნარიანობას, ასევე თანხმობას კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, პირადი მონაცემების ხელშეკრულება и საჯარო შეთავაზება
ინგლისური