100 რუბლი ფასდაკლებით განაცხადში! ჩამოტვირთეთ აპი
100 რუბლი ფასდაკლებით განაცხადში!
ჩამოტვირთეთ აპი

ნასყიდობისა და გაყიდვის ხელშეკრულების დადების საჯარო შეთავაზება

ეს დოკუმენტი წარმოადგენს ოფიციალურ შეთავაზებას სავაჭრო ხელშეკრულების დადების შესახებ ქვემოთ მოცემული პირობებით.

1. ტერმინები და განმარტებები

1.1 წინამდებარე დოკუმენტში გამოყენებულია შემდეგი ტერმინები და განმარტებები და მხარეების შედეგად მიღებული ან მათთან დაკავშირებული ურთიერთობები:

1.1.1. საჯარო შეთავაზება / შეთავაზება - ამ დოკუმენტის შინაარსი, რომელიც დამატებულია (დამატებები, ცვლილებები) დოკუმენტებზე, გამოქვეყნებული ინტერნეტ რესურსი (ვებსაიტი) ინტერნეტში, მისამართზე: https://floristum.ru/info/agreement/.

1.1.2. საქონელი - ყვავილები თაიგულებში, ყვავილები თითო ნაწილში, შეფუთვა, ღია ბარათები, სათამაშოები, სუვენირები, სხვა საქონელი და მომსახურება, რომელსაც გამყიდველი სთავაზობს მყიდველს.

1.1.3. გარიგება - ხელშეკრულება საქონლის (საქონლის) შესყიდვის შესახებ, მასთან დაკავშირებული ყველა სავალდებულო დოკუმენტის თანდართვით. გარიგების დადება და მისი შესრულება ხორციელდება ნასყიდობისა და გაყიდვის ხელშეკრულების დადების შესახებ საჯარო შეთავაზებით განსაზღვრული წესით და პირობებით.

1.1.4. მყიდველი - პირი / მომხმარებელი, რომელიც იყენებს, გამოიყენა ან აპირებს გამოიყენოს ვებსაიტის ან / და მის საფუძველზე მოცემული მომსახურების ფუნქციონირება საქონლის გადახედვის, შერჩევისა და შეძენის (შესყიდვის) მიზნით.

1.1.5. Გამყიდველი - პოტენციური მყიდველის იურიდიული სტატუსის დადგენისა და გადახდის პირობების დაცვით დამოკიდებულია ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან:

იმ პირობით, რომ დადებული ხელშეკრულების თანახმად, მყიდველი არის იურიდიული პირი და ბრძანება ითვალისწინებს საქონლის გადახდას საბანკო გადარიცხვით - შპს FLN;

ბ) ყველა სხვა შემთხვევაში - პირი / მომხმარებელი, რომელმაც დაასრულა და გაიარა რეგისტრაციის პროცედურა ვებგვერდზე, როგორც "მაღაზიის" სტატუსი, რომელიც იყენებს, გამოიყენა ან განზრახული აქვს გამოიყენოს ვებსაიტის ან / და მის საფუძველზე მოწოდებული სერვისის ფუნქციონალური პოტენციალი. მყიდველები, ხელშეკრულებების / გარიგებების მყიდველებთან ხელმოწერა (დადება) და დადებული ხელშეკრულებების / ტრანზაქციების შესაბამისად შესრულების ანაზღაურების მიღების პირობები.

1.1.6. აგენტი - შპს FLN.

1.1.7. შეკვეთა პოტენციური მყიდველი- შეიცავს გარიგების დადების ყველა არსებით მოთხოვნას, პოტენციური მყიდველის მიერ გაცემული პროდუქტის (პროდუქტის ჯგუფის) შეძენის შესახებ ბრძანებას, რომელიც მოცემულია გამყიდველის მიერ შესყიდვისთვის შეთავაზებული ზოგადი ასორტიმენტისგან პროდუქტის არჩევით, აგრეთვე შევსებით სპეციალური ფორმა ვებსაიტის კონკრეტულ გვერდზე

1.1.8. შეთავაზების მიღება - შეუქცევადი შეთავაზების მიღება გამყიდველის მიერ შესრულებული მოქმედებებით, რომელიც აისახება ამ შეთავაზებაში, რაც გულისხმობს პოტენციურ მყიდველსა და გამყიდველს შორის ხელშეკრულების დადებას (ხელმოწერას).

1.1.9. ვებსაიტი / საიტი ზოგადად ინტერნეტში განთავსებული ინფორმაციის ურთიერთდაკავშირებული სისტემა მისამართზე: https://floristum.ru

1.1.10. სამსახურის  - საიტის და მასზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის / შინაარსის შერწყმა და პლატფორმის საშუალებით წვდომის უზრუნველყოფა.

1.1.11. პლატფორმა - საიტის ინტეგრირებული აგენტის პროგრამული უზრუნველყოფა და ტექნიკა.

1.1.12. პირადი ოფისში - ვებ – გვერდის პირადი გვერდი, რომელზეც პოტენციური მყიდველი მიიღებს წვდომას ვებ – გვერდზე შესაბამისი რეგისტრაციის ან ავტორიზაციის შემდეგ. პირადი ანგარიში მიზნად ისახავს ინფორმაციის შენახვას, შეკვეთების განთავსებას, დასრულებული შეკვეთების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას და შეტყობინების თანმიმდევრობით შეტყობინებების მიღებას.

1.2. ამ შეთავაზებაში შესაძლებელია ტერმინებისა და განმარტებების გამოყენება, რომლებიც არ არის განსაზღვრული 1.1 პუნქტში. ამ შეთავაზების ასეთ ვითარებაში, შესაბამისი ტერმინის ინტერპრეტაცია ხორციელდება ამ შეთავაზების შინაარსისა და ტექსტის შესაბამისად. ამ შეთავაზების ტექსტში შესაბამისი ტერმინის ან განმარტების მკაფიო და ერთმნიშვნელოვანი ინტერპრეტაციის არარსებობის შემთხვევაში, სახელმძღვანელოა ტექსტის წარდგენით: პირველ რიგში, მხარეებს შორის დადებული შეთანხმების წინა დოკუმენტები; მეორე - რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობით, ხოლო შემდგომში - ბიზნესის ბრუნვის საბაჟო და სამეცნიერო დოქტრინით.

1.3. ამ შეთავაზების ყველა ბმული პუნქტის, დებულების ან განყოფილების ან / და მათი პირობების შესახებ ნიშნავს ამ შეთავაზების შესაბამის ბმულს, მოცემულია მისი სექცია და / ან მათი პირობები.

2. გარიგების საგანი

2.1. გამყიდველი იღებს ვალდებულებას გადასცეს საქონელი მყიდველს, ასევე უზრუნველყოს მასთან დაკავშირებული მომსახურებები (საჭიროების შემთხვევაში), მყიდველის მიერ გაცემული ბრძანებების შესაბამისად, ხოლო მყიდველი, თავის მხრივ, იღებს ვალდებულებას მიიღოს და გადაიხადოს საქონელი ამ შეთავაზების პირობების შესაბამისად.

2.2. საქონლის დასახელება, ღირებულება, რაოდენობა, მისამართი და მიწოდების დრო, აგრეთვე გარიგების სხვა აუცილებელი პირობები დგინდება მყიდველის მიერ შეკვეთის შეტანისას მითითებული ინფორმაციის საფუძველზე.

2.3. მხარეთა შორის ხელშეკრულების დადების განუყოფელი პირობაა მყიდველის უპირობოდ მიღება და შესაბამისობის უზრუნველყოფა შემდეგი დოკუმენტებით ("სავალდებულო დოკუმენტები") დადგენილი ხელშეკრულებით, მხარეთა ურთიერთობებზე გამოყენებული მოთხოვნებისა და დებულებების შესაბამისად:

2.3.1. სამომხმარებლო შეთანხმებაგანთავსებულია და / ან ხელმისაწვდომია ინტერნეტში, https://floristum.ru/info/agreement/ ვებ – გვერდზე რეგისტრაციის მოთხოვნების (პირობების), აგრეთვე სერვისით სარგებლობის პირობების შემცველი;

2.3.2. კონფიდენციალურობის პოლიტიკაგანთავსებულია და / ან ხელმისაწვდომია ინტერნეტში, https://floristum.ru/info/privacy/და მოიცავს გამყიდველისა და მყიდველის პირადი ინფორმაციის მიწოდებისა და გამოყენების წესებს.

2.4. 2.3 პუნქტში მითითებული პუნქტი. ამ შეთავაზების საფუძველზე, მხარეთა სავალდებულო დოკუმენტები მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია ამ შეთავაზების შესაბამისად.

3. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები

3.1.გამყიდველის ვალდებულებები:

3.1.1. გამყიდველი ვალდებულია საქონელი გადასცეს მყიდველის საკუთრებაში, გარიგების დადებისას განსაზღვრული წესით და პირობებით.

3.1.2. გამყიდველი ვალდებულია მყიდველს გადასცეს მაღალი ხარისხის საქონელი, რომელიც შეესაბამება გარიგების მოთხოვნებს და რუსეთის ფედერაციის მოქმედ კანონმდებლობას;

3.1.3. გამყიდველი ვალდებულია პირდაპირ მიაწოდოს საქონელი მყიდველს ან მოაწყოს ასეთი საქონლის მიწოდება;

3.1.4. გამყიდველი ვალდებულია მიაწოდოს ხელშეკრულების შესრულებისათვის საჭირო ინფორმაცია (ინფორმაცია) რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობისა და ამ შეთავაზების მოთხოვნების შესაბამისად.

3.1.5. გამყიდველი ვალდებულია შეასრულოს გარიგების, სავალდებულო დოკუმენტების, აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა ვალდებულებები.

3.2.გამყიდველის უფლებები:

3.2.1. გამყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს საქონლის გადახდა გარიგების (ხელშეკრულებით) დადგენილი წესით და პირობებით.

3.2.2. გამყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას მყიდველთან გარიგების დადებაზე, იმ პირობით, რომ მყიდველი ჩაიდენს უსამართლო ქმედებებს და ქცევას, მათ შორის:

3.2.2.1. მყიდველმა უარი თქვა სათანადო ხარისხის საქონელზე 2 წელიწადზე მეტი ორჯერ;

3.2.2.2. მყიდველმა მიაწოდა თავისი არაზუსტი (არაზუსტი) საკონტაქტო ინფორმაცია;

3.2.3. გამყიდველს აქვს უფლება გამოიყენოს სხვა უფლებები, რომლებიც გათვალისწინებულია დადებული გარიგების და სავალდებულო დოკუმენტებით, აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით.

3.3.მყიდველის ვალდებულებები:

3.3.1. მყიდველი ვალდებულია გამყიდველს მიაწოდოს ყველა საჭირო, სრულად და საიმედო ინფორმაცია გარიგების სწორად შესასრულებლად;

3.3.2. მყიდველი ვალდებულია აკონტროლოს შეკვეთა მიღებამდე;

3.3.3. მყიდველი ვალდებულია მიიღოს და გადაიხადოს საქონელი დადებული გარიგების პირობების შესაბამისად;

3.3.4. მყიდველი ვალდებულია შეამოწმოს შეტყობინებების ხელმისაწვდომობა ვებსაიტზე (მათ შორის მის პირად ანგარიშზე), ასევე იმ ელექტრონულ მისამართზე, რომელიც მითითებულია მყიდველის მიერ შეკვეთის შეკვეთისას;

3.3.5. მყიდველს ეკისრება სხვა ვალდებულებები, რომლებიც გათვალისწინებულია გარიგების, სავალდებულო დოკუმენტებით, აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით.

3.4.მყიდველის უფლებები:

3.4.1. მყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს შეკვეთილი საქონლის გადაცემა გარიგებით გათვალისწინებული პროცედურისა და პირობების შესაბამისად.

3.4.2. მყიდველს უფლება აქვს, მოქმედი კანონმდებლობისა და ამ შეთავაზების შესაბამისად, მოითხოვოს საქონლის შესახებ სანდო ინფორმაციის მიწოდება;

3.4.3. მყიდველს უფლება აქვს განაცხადოს უარი საქონელზე გარიგების და რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფუძვლებით.

3.4.4. მყიდველი ახორციელებს სხვა უფლებებს, რომლებიც დადგენილია ტრანსაქციით, სავალდებულო დოკუმენტებით, აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის კანონებით.

4. საქონლის ღირებულება, გადახდის პროცედურა

4.1. დადებული ტრანსაქციის ფარგლებში საქონლის ფასი განისაზღვრება ვებსაიტზე მითითებული ფასის შესაბამისად, რომელიც მოქმედებს შეკვეთის დადების დღეს, აგრეთვე მყიდველის მიერ შერჩეული საქონლის სახელისა და რაოდენობის მიხედვით.

4.2. საქონლის გადახდა დადებული ტრანსაქციით ხორციელდება მყიდველის მიერ დამოუკიდებლად არჩეული პირობების შესაბამისად შეკვეთის შეტანისას, ვებ – გვერდზე ჩამოთვლილი არსებული მეთოდებიდან.

5. საქონლის მიტანა და მიღება

5.1. მყიდველის მიერ შეკვეთილი საქონლის მიწოდება ხდება მიმღებთან: შეკვეთის შეკვეთისას მყიდველის ან მყიდველის მიერ მითითებული სხვა პირისთვის. მყიდველი ადასტურებს, რომ მყიდველის მიერ მიმღებად მითითებული პირი მყიდველის მიერ სრულად და სათანადოდ არის უფლებამოსილი განახორციელოს საქმიანობა და მიიღოს ზომები საქონლის მისაღებად.

5.2. ყველა ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია მიწოდებისათვის, კერძოდ, მიწოდების მისამართი, საქონლის მიმღები, მიწოდების დრო (დრო) აისახება მყიდველის მიერ შეკვეთის შეტანისას. ამავე დროს, საქონლის მიწოდების მინიმალური ვადა აისახება შესაბამისი საქონლის აღწერაში.

5.3. როდესაც მყიდველი შეკვეთის შეკვეთისას, საკონტაქტო ინფორმაციაში მიუთითებს საქონლის მიმღების ტელეფონის ნომერს, საქონელი შესაბამისად გადაეცემა საქონლის მიმღების მიერ მითითებულ მისამართზე.

5.4. მყიდველს აქვს უფლება თვითონ აიღოს საქონელი, რომელიც არ ითვლება საქონლის მიწოდებად, მაგრამ უფლება აქვს მითითებული იყოს ვებგვერდზე, როგორც ინფორმაციის გაგზავნის ხელსაყრელი ინფორმაციის მიწოდების მეთოდი.

5.5. გამყიდველს უფლება აქვს მიაწოდოს საქონელი მესამე პირების მონაწილეობით.

5.6 ქალაქში საქონლის მიტანა უფასოა. ქალაქის გარეთ საქონლის მიწოდების ღირებულება გამოითვლება დამატებით თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში.

5.7. საქონლის გადატანისას, მიმღები ვალდებულია, იმ პირთა თანდასწრებით, რომლებიც საქონელს აწვდიან, მიიღოს ყველა ზომა, რაც მიზნად ისახავს საქონლის შეფუთვის გარე (რეალიზებადი) გარეგნობის, უსაფრთხოებისა და მთლიანობის შემოწმებას, მისი რაოდენობის, სისრულისა და ასორტიმენტი.

5.8. საქონლის მიწოდებისას, მიმღები ვალდებულია მიიღოს ყველა საჭირო ზომა საქონლის მისაღებად 10 წუთის განმავლობაში საქონლის მიმწოდებლის ჩაბარების მისამართზე მისვლის მომენტიდან, რის შესახებაც მიმღებს ეცნობება ტელეფონის ნომერი მითითებული მყიდველი შეკვეთის შეკვეთისას.

5.9. მყიდველს არ აქვს უფლება განაცხადოს უარი საქონლის კარგი ხარისხის მიღებაზე იმის გამო, რომ მიწოდებული საქონელი დამზადებულია მხოლოდ მყიდველის დაკვეთით, შესაბამისად აქვს ინდივიდუალურად განსაზღვრული თვისებები და განკუთვნილია კონკრეტული მყიდველისთვის.

5.10 იმ შემთხვევაში, თუ მიმღების (მყიდველის) ბრალით შეუძლებელია საქონლის მიღება გარკვეულ ვადაში, გამყიდველს უფლება აქვს დატოვოს ეს საქონელი შეკვეთის შეკვეთისას მითითებულ მიწოდების მისამართზე (თუ ეს შესაძლებელია) , ან ინახავს საქონელს მოთხოვნიდან 24 საათის განმავლობაში. მყიდველის მიერ და მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ, მას უფლება აქვს განკარგოს ეს საქონელი გამყიდველის შეხედულებისამებრ. ამ შემთხვევაში, გამყიდველის ვალდებულებები გარიგების შედეგად ასეთ გარემოებებში ითვლება სათანადოდ შესრულებულად, საქონლისთვის გადახდილი თანხა არ დაბრუნდება.

5.11. მყიდველს უფლება აქვს განაცხადოს უარი არასათანადო ხარისხის საქონელზე ან საქონელზე, რომლებიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება ვებგვერდზე მითითებული აღწერილობისგან. ამ პირობებში, მყიდველს უნდა დაუბრუნდეს საქონლის გადახდილი ღირებულება არა უგვიანეს 10 (ათი) დღისა იმ დღიდან, როდესაც მყიდველი შესაბამის მოთხოვნას წარუდგენს გამყიდველს. თანხის ანაზღაურება ხორციელდება ისევე, როგორც საქონლის გადახდისას, ან მხარეთა მიერ შეთანხმებული სხვა მეთოდით.

5.12. ამ საზოგადოებრივი შეთავაზების გამყიდველი აცნობებს მყიდველს, რომ რუსეთის ფედერაციის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების კოდექსის 8 მუხლის მე -13.15 ნაწილის შესაბამისად, ალკოჰოლური პროდუქტებით დისტანციურად საცალო ვაჭრობა აკრძალულია რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით და გამყიდველი არ განხორციელებულა. საიტზე წარმოდგენილი ყველა პროდუქტი, რომლის აღწერილ სასმელებზეც არის მითითებული ან გამოსახული, სრულდება არაალკოჰოლიური სასმელებით, არაალკოჰოლიური სასმელებით ბოთლების გამოჩენა განსხვავდება სურათებისა და აღწერილი პარამეტრებისგან.

6. მხარეთა პასუხისმგებლობა

6.1. მხარეების მიერ დადებული ტრანზაქციით ნაკისრი ვალდებულებების არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში, მხარეები სრულად აგებენ პასუხს რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

6.2 გამყიდველი არ აგებს პასუხს დადებული ტრანსაქციით ნაკისრი ვალდებულების საწინააღმდეგო შესრულების შემთხვევაში, საქონლის გადახდის გადავადებასა და მყიდველის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში. ვარაუდით, ასევე ისეთი გარემოებების წარმოშობა, რომლებიც უპირობოდ მიანიშნებს იმაზე, რომ ასეთი შესრულება არ განხორციელდება დროულად.

6.3. გამყიდველი არ არის პასუხისმგებელი ოპერაციის არასათანადო შესრულებაზე ან შეუსრულებლობაზე, მიწოდების პირობების დარღვევაზე, იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველმა წარმოადგინა არასწორი მონაცემები საკუთარი თავის შესახებ.

7. ფორსმაჟორული გარემოებები

7.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ნაწილობრივი ან სრული შეუსრულებლობის გამო, თუ ეს ფორსმაჟორული გარემოებების შედეგია. ასეთ გარემოებებად მიიჩნევა ბუნებრივი კატასტროფები, საჯარო ხელისუფლების მიერ მიღებისა და წესების მენეჯმენტი, რომლებიც ხელს უშლის ამ შეთანხმების შესრულებას, ისევე როგორც სხვა მოვლენები, რომლებიც აღემატება მხარეთა გონივრულ წინასწარხედვას და კონტროლს.

7.2. ფორსმაჟორული გარემოებების შემთხვევაში, მხარეთა მიერ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადა გადაიდო ამ გარემოებების ან მათი შედეგების განმავლობაში, მაგრამ არა უმეტეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღისა. თუ ასეთი გარემოებები 30 დღეზე მეტხანს გაგრძელდა, მხარეებს უფლება აქვთ გადაწყვიტონ შეთანხმების შეჩერება ან შეწყვეტა, რომელიც ოფიციალურია ამ შეთანხმების დამატებითი ხელშეკრულებით.

8. შეთავაზების მიღება და გარიგების დადება

8.1. როდესაც მყიდველი მიიღებს ამ შეთავაზებას, მყიდველი ქმნის მასსა და გამყიდველს შორის ხელშეკრულების დადებას ამ შეთავაზების პირობების შესახებ რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად (რუსეთის სამოქალაქო კოდექსის 433, 438 მუხლები) ფედერაცია)

8.2. შეთავაზება მიღებულად ითვლება, გადახდის მეთოდის შესაბამისად, მყიდველის მიერ მიღებიდან, შემდეგი მოქმედებების შემთხვევაში:

8.2.1. წინასწარი (წინასწარი) გადახდის პირობების შესახებ: შეკვეთის განთავსებით და საქონლის გადახდა.

8.2.2. საქონლის გადახდის პირობების მიღებისთანავე: მყიდველის მიერ შეკვეთის განთავსებით და გამყიდველის შესაბამისი მოთხოვნით დადასტურებით.

8.3. იმ მომენტიდან, როდესაც გამყიდველი მიიღებს მყიდველის შეთავაზების მიღებას, მყიდველსა და გამყიდველს შორის გარიგება დასრულებულად ითვლება.

8.4. ეს შეთავაზება არის გამყიდველთან მყიდველთან შეუზღუდავი რაოდენობის გარიგების დადების საფუძველი.

9. მოქმედების ვადა და შეთავაზების შეცვლა

9.1. შეთავაზება ძალაში შედის ვებ – გვერდზე მისი გამოქვეყნების თარიღიდან და დროიდან და მოქმედებს გამყიდველის მიერ აღნიშნული შეთავაზების გაუქმების თარიღამდე და დროზე.

9.2. გამყიდველს, თავისი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს შეთავაზების პირობები და / ან გააუქმოს შეთავაზება. შეთავაზების ცვლილების ან გაუქმების შესახებ ინფორმაცია ეგზავნება მყიდველს გამყიდველის არჩევის საფუძველზე ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაციის განთავსებით, მყიდველის პირად ანგარიშში, ან მყიდველის ელექტრონულ ფოსტაზე ან საფოსტო მისამართზე შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნით, რომელიც აისახება ხელშეკრულების დადებისას, აგრეთვე მისი შესრულების დროს ...

9.3. შეთავაზების გაუქმების ან მასში ცვლილებების შეტანის პირობებში, ეს ცვლილებები ძალაში შედის მყიდველის შეტყობინების თარიღიდან და დროიდან, თუ შეთავაზებაში ან დამატებით გაგზავნილ შეტყობინებაში მითითებული არ არის სხვა პროცედურა და პირობები.

9.4. ასეთ შეთავაზებაში ასახულ სავალდებულო დოკუმენტაციას შესწორებს / ავსებს ან ამტკიცებს მყიდველი მისი შეხედულებისამებრ და გამყიდველის ყურადღებას ეწევა გამყიდველის შესაბამისი შეტყობინებისთვის განსაზღვრული წესით.

10. გარიგების ხანგრძლივობა, შეცვლა და შეწყვეტა

10.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მყიდველის მიერ შეთავაზების მიღების თარიღიდან და დროიდან და მოქმედებას განაგრძობს მხარეთა მიერ თავიანთი ვალდებულებების შესრულებამდე ან ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტამდე.

10.2. აგენტის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შეთავაზების გაუქმების შედეგად, ხელშეკრულება მოქმედებს შეთავაზების პირობების შესაბამისად, რომლებიც შესრულებულია ბოლო სავალდებულო დოკუმენტებით შესაბამისი სავალდებულო დოკუმენტებით. 

10.3. გარიგება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა შეთანხმებით, აგრეთვე შეთავაზებით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლებით, რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით.

11. კონფიდენციალურობის პირობები

11.1. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ კონფიდენციალურობასა და კონფიდენციალურობას დაიცვან თითოეული დადებული ხელშეკრულების პირობები, აგრეთვე მხარეთა მიერ მიღებული ინფორმაცია ამ შეთანხმების დადების / შესრულებისას (შემდგომში კონფიდენციალური ინფორმაცია). მხარეებს ეკრძალებათ ამ სახის ინფორმაციის გამჟღავნება / გამჟღავნება / გამოქვეყნება ან სხვაგვარად მიწოდება მესამე პირებისათვის, ამ მხარის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.

11.2. თითოეული მხარე ვალდებულია გაატაროს აუცილებელი ზომები კონფიდენციალური ინფორმაციის დასაცავად, ისეთივე სიფრთხილით და შეხედულებისამებრ, თუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია იქნებოდა საკუთარი. კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე წვდომას განახორციელებენ მხოლოდ თითოეული მხარის თანამშრომლები, რომელთა მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების შესრულების მიზნით თავიანთი მოვალეობების შესასრულებლად. თითოეულმა მხარემ უნდა დაავალდებულოს თავის თანამშრომლებს, მიიღონ ყველა მსგავსი ანალოგიური ზომა, აგრეთვე პასუხისმგებლობა, რათა უზრუნველყონ კონფიდენციალური ინფორმაციის უსაფრთხოება, რომელიც მხარეთათვის განსაზღვრულია ამ შეთავაზებით.

11.3. თუ მყიდველის პირადი მონაცემები ხელმისაწვდომია, მათი დამუშავება ხორციელდება გამყიდველის კონფიდენციალურობის დებულების შესაბამისად.

11.4. გამყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია, რაც მას სჭირდება, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, სარეგისტრაციო მოწმობები და შემადგენელი დოკუმენტები, საკრედიტო ბარათები, საჭიროების შემთხვევაში, მყიდველის შესახებ ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით ან თაღლითური საქმიანობის თავიდან ასაცილებლად. თუ გამყიდველს მიეწოდება ასეთი დამატებითი ინფორმაცია, მისი დაცვა და გამოყენება ხორციელდება 12.3 პუნქტის შესაბამისად. გთავაზობთ

11.5 კონფიდენციალური ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვის ვალდებულებები მოქმედებს ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში, აგრეთვე ხელშეკრულების შეწყვეტის (შეწყვეტის) დღიდან მომდევნო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, თუ მხარეთა მიერ წერილობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

12. ხელშეკრულება ხელნაწერი ხელმოწერის ანალოგზე

12.1. ხელშეკრულების დადებისას, აგრეთვე ხელშეკრულების საფუძველზე შეტყობინებების გაგზავნის აუცილებლობის შემთხვევაში, მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელმოწერის ან უბრალო ელექტრონული ხელმოწერის ფაქსიური გამრავლება.

12.2. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მხარეებს შორის შეთანხმების შესრულების დროს დასაშვებია დოკუმენტების გაცვლა ფაქსის ან ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით. ამავდროულად, ამ მეთოდების გამოყენებით გადაცემულ დოკუმენტებს აქვთ სრული იურიდიული ძალა, იმ პირობით, რომ არსებობს შეტყობინების მიწოდების დადასტურება, რომელიც მოიცავს მათ ადრესატს.

12.3. თუ მხარეები იყენებენ ელექტრონულ ფოსტას, მისი დახმარებით გაგზავნილი დოკუმენტი განიხილება, როგორც ხელმოწერილი გამგზავნის მარტივი ელექტრონული ხელმოწერით, რომელიც შეიქმნა მისი ელექტრონული ფოსტის მისამართის გამოყენებით.

12.4. ელექტრონული ფოსტის გაგზავნისთვის ელ.ფოსტის გამოყენების შედეგად, ამგვარი დოკუმენტის მიმღები განსაზღვრავს ამგვარი დოკუმენტის ხელმომწერს მის მიერ გამოყენებული ელექტრონული ფოსტის მისამართის გამოყენებით.

12.5 როდესაც გამყიდველი აფორმებს ხელშეკრულებას, რომელმაც გაიარა რეგისტრაციის აუცილებელი პროცედურა ვებგვერდზე, მხარეთა მიერ მარტივი ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენების პროცედურა რეგულირდება, სხვა საკითხებთან ერთად, მომხმარებლის ხელშეკრულებით, რომელიც გამყიდველმა დადო რეგისტრაციის დროს.

12.6. მხარეთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, მარტივი ელექტრონული ხელმოწერით ხელმოწერილი ელექტრონული დოკუმენტები ითვლება ეკვივალენტურ დოკუმენტებად ქაღალდზე, ხელმოწერილი საკუთარი ხელნაწერი ხელმოწერით.

12.7. მხარეებს შორის ურთიერთობის პროცესში განხორციელებული ყველა მოქმედება შესაბამისი მხარის მარტივი ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენებით, მიიჩნევა, რომ ასეთი მხარე ჩაიდინა.

12.8. მხარეები იღებენ ვალდებულებას, უზრუნველყონ ელექტრონული ხელმოწერის გასაღების კონფიდენციალურობა. ამავდროულად, გამყიდველს არ აქვს უფლება გადასცეს მისი რეგისტრაციის ინფორმაცია (შესვლა და პაროლი) ან უზრუნველყოს მესამე პირებზე მის ელ.წერილზე წვდომა, გამყიდველი სრულად აგებს პასუხს მათ უსაფრთხოებაზე და ინდივიდუალურ გამოყენებაზე, დამოუკიდებლად განსაზღვრავს მათი მეთოდების გამოყენებას. შენახვა, აგრეთვე მათზე წვდომის შეზღუდვა.

12.9. გამყიდველის შესვლასა და პაროლზე არასანქცირებული წვდომის, ან მესამე მხარისათვის მათი დაკარგვის (გამჟღავნების) შედეგად, გამყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ აგენტს წერილობით ელ.ფოსტის გაგზავნით გამყიდველის მიერ მითითებულ ვებსაიტზე.

12.10. ელექტრონულ ფოსტაზე დაკარგვის ან უნებართვო წვდომის შედეგად, რომლის მისამართი გამყიდველმა მიუთითა ვებგვერდზე, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას დაუყოვნებლივ შეცვალოს ეს მისამართი ახალი მისამართით, ასევე დაუყოვნებლივ აცნობოს აგენტს ფაქტის შესახებ ახალი მისამართიდან ელ.ფოსტის გაგზავნით ელ.წერილი.

13. საბოლოო დებულებები

13.1. ხელშეკრულება, მისი დადების პროცედურა, აგრეთვე შესრულება რეგულირდება რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობით. ყველა საკითხი, რომელიც ამ შემოთავაზებამ ვერ მოაგვარა ან ნაწილობრივ მოაგვარეს (სრულად), ექვემდებარება რეგულირებას რუსეთის ფედერაციის მატერიალური კანონის შესაბამისად.

13.2. ამ შეთავაზებასთან და / ან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული დავები წყდება საჩივრის წერილების გაცვლისა და შესაბამისი პროცედურის გამოყენებით. მხარეებს შორის შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, წარმოშობილი დავა გადაეცემა სასამართლოს აგენტის ადგილსამყოფელში.

13.3. ამ შეთავაზების პირობების შესაბამისად გარიგების დადების მომენტიდან მხარეებს შორის წერილობითი (ზეპირი) შეთანხმებები ან განცხადებები გარიგების საგანთან დაკავშირებით კარგავს იურიდიულ ძალას.

13.4. მყიდველი, რომელიც იღებს ამ შეთავაზებას, იძლევა გარანტიას, რომ იგი იმოქმედებს თავისუფლად, საკუთარი ნებით და საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, განუსაზღვრელი და შეუქცევადი წერილობითი შეთანხმება მისცემს გამყიდველს და / ან აგენტს მყიდველის პირადი მონაცემების დამუშავების ყველა შესაძლო გზაზე. მათ შორის ყველა მოქმედება (ოპერაცია), აგრეთვე მოქმედებათა ერთობლიობა (ოპერაცია), რომელიც ხორციელდება ავტომატიზირებული საშუალებების გამოყენებით, აგრეთვე პირადი საშუალებებით ასეთი საშუალებების გამოყენების გარეშე, მათ შორის შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება და შეცვლა), მოპოვება, გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, უზრუნველყოფა, წვდომა), პერსონალური პერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, განადგურება პირადი ინფორმაციის (მონაცემების) განსახორციელებლად, ამ დავალების შესაბამისად ტრანსაქციის დადების და შესრულების მიზნით.

13.5. თუ შეთავაზებაში სხვა რამ არ არის მითითებული, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა შეტყობინება, წერილი, შეტყობინება შეიძლება მეორე მხარის მიერ გაგზავნილი იქნას შემდეგი გზით: 1) ელექტრონული ფოსტით: ა) ელექტრონული ფოსტის მისამართიდან გამყიდველის შპს FLN მითითებულია შეთავაზების მე -14 ნაწილში, თუ მიმღები არის მყიდველის მიერ მის მიერ მითითებული შეკვეთის ან მისი პირად ანგარიშში მითითებული ელ.ფოსტის მისამართი, და ბ) გამყიდველის ელექტრონულ მისამართზე მითითებული მე -14 პუნქტში შეთავაზეთ შეკვეთის ან მისი პირად ანგარიშში მყიდველის მიერ მითითებული ელ.ფოსტის მისამართიდან; 2) ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნა მყიდველისთვის პირად ანგარიშში; 3) ფოსტით რეგისტრირებული ფოსტით მიღების დამადასტურებელი საბუთით ან საკურიერო მომსახურებით ადრესატისთვის მიწოდების დადასტურებით.

13.6. იმ შემთხვევაში, თუ ამ შეთავაზების / ხელშეკრულების ერთი ან მეტი დებულება სხვადასხვა სახის გარემოებებისთვის არასწორია, მას არ აქვს იურიდიული ძალა, ასეთი ბათილობა გავლენას არ ახდენს შეთავაზების / ხელშეკრულების დებულებათა სხვა ნაწილის მოქმედებაზე, რომლებიც კვლავ რჩება ძალა.

13.7. მხარეებს უფლება აქვთ ნებისმიერ დროს გასცენ და არ შეეწინააღმდეგონ შეთავაზების პირობებს, დადონ ხელშეკრულება წერილობითი ქაღალდის დოკუმენტის სახით, რომლის შინაარსი უნდა შეესაბამებოდეს შეთავაზებას, რომელიც მოქმედებს იმ დროისთვის. მისი შესრულება, რაც ასახულია სავალდებულო დოკუმენტების შეთავაზებაში და შევსებულ ბრძანებაში.

14. აგენტის დეტალები

სახელი: კომპანია შეზღუდული პასუხისმგებლობით "FLN"
აპლიკაცია უფრო მომგებიანი და მოსახერხებელია!
ფასდაკლებით 100 რუბლი ბუკეტიდან განაცხადში!
ჩამოტვირთეთ Floristum აპლიკაცია ბმულიდან sms- ში:
ჩამოტვირთეთ აპი QR კოდის სკანირებით:
* ღილაკზე დაწკაპუნებით თქვენ დაადასტურებთ თქვენს ქმედუნარიანობას, ასევე თანხმობას კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, პირადი მონაცემების ხელშეკრულება и საჯარო შეთავაზება
ინგლისური