Έκπτωση 100 ρούβλια στην εφαρμογή! Κατεβάστε την εφαρμογή
Έκπτωση 100 ρούβλια στην εφαρμογή!
Κατεβάστε την εφαρμογή

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η συμφωνία "Πολιτική απορρήτου" (εφεξής "Πολιτική") είναι ένα σύνολο κανόνων για τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη.

1. Γενικές διατάξεις

1.1. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Χρήστη (εφεξής "Συμφωνία") που δημοσιεύτηκε ή / και διατίθεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: https://floristum.ru/info/terms/, καθώς και αναπόσπαστο μέρος άλλων Συμφωνιών (Συναλλαγές), που συνάπτονται με τον Χρήστη ή μεταξύ των Χρηστών, σε περιπτώσεις που προβλέπονται άμεσα από τις διατάξεις τους.

1.2. Με τη σύναψη της Συμφωνίας, μπορείτε ελεύθερα, με τη δική σας βούληση και προς το συμφέρον σας, να δώσετε απεριόριστη αμετάκλητη γραπτή συγκατάθεση σε όλα τα είδη μεθόδων και μεθόδων επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών ενεργειών (λειτουργιών) ή ενός συνόλου ενεργειών (λειτουργιών) που εκτελούνται χρησιμοποιώντας εργαλεία αυτοματισμού ή χωρίς χρήση τέτοια κεφάλαια με προσωπικά δεδομένα, όπως συλλογή, καταγραφή, συστηματοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση, αποσαφήνιση (ενημέρωση, αλλαγή), εξαγωγή, χρήση, μεταφορά (διανομή, παροχή, πρόσβαση) σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης πιθανής διασυνοριακής μεταφοράς στο έδαφος ξένων κρατών, αποπροσωποποίηση, αποκλεισμός, διαγραφή, καταστροφή προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

1.3. Κατά την εφαρμογή αυτής της Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας των διατάξεων, των όρων της, καθώς και της διαδικασίας για την έγκρισή της, την εκτέλεση, τον τερματισμό ή την αλλαγή, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

1.4. Αυτή η Πολιτική εφαρμόζει τους όρους και τους ορισμούς που καθορίζονται στη Συμφωνία, καθώς και σε άλλες Συμφωνίες (Συναλλαγές) που συνάπτονται μεταξύ του Χρήστη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα Πολιτική ή προκύπτει από την ουσία της. Υπό άλλες συνθήκες, η ερμηνεία όρων ή ορισμών σε αυτήν την Πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα επιχειρηματικά έθιμα ή το αντίστοιχο επιστημονικό δόγμα.

2. Προσωπικά στοιχεία

2.1. Προσωπικές πληροφορίες σε αυτήν την Πολιτική σημαίνει:

Πληροφορίες χρήστη που τους παρέχονται κατά την εγγραφή ή την εξουσιοδότηση και κατά τη διαδικασία χρήσης της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.

Πληροφορίες που μεταδίδονται αυτόματα βάσει των ρυθμίσεων του λογισμικού του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: Διεύθυνση IP, cookie, δίκτυο χειριστή, πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για εργασία στο δίκτυο επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, κανάλια επικοινωνία που μεταδίδεται και λαμβάνεται κατά τη χρήση των πληροφοριών και του υλικού της Υπηρεσίας.

2.2. Ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται για τη διαδικασία και τις μεθόδους χρήσης των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη από τρίτα μέρη, η αλληλεπίδραση με την οποία πραγματοποιείται από τον Χρήστη ανεξάρτητα στο πλαίσιο της χρήσης της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του συμπεράσματος, καθώς και κατά την εκτέλεση των Συναλλαγών.

2.3. Ο χρήστης κατανοεί πλήρως και αποδέχεται τη δυνατότητα τοποθέτησης λογισμικού τρίτων στην Ιστοσελίδα, ως αποτέλεσμα του οποίου αυτά τα άτομα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ανώνυμα δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα 2.1.

Αυτό το λογισμικό τρίτων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • συστήματα συλλογής στατιστικών επισκέψεων (σημείωση: μετρητές bigmir.net, GoogleAnalytics κ.λπ.) ·
 • κοινωνικές προσθήκες (μπλοκ) κοινωνικών δικτύων (σημείωση: VK, Facebook κ.λπ.).
 • συστήματα προβολής banner (σημείωση: AdRiver, κ.λπ.) ·
 • άλλα συστήματα συλλογής ανώνυμων πληροφοριών.

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αποτρέψει ανεξάρτητα τη συλλογή τέτοιων πληροφοριών (δεδομένων) από τρίτα μέρη, χρησιμοποιώντας τις τυπικές ρυθμίσεις απορρήτου που χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη για να συνεργαστεί με τον Ιστότοπο του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο.

2.4. Ο Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να καθορίσει τις απαιτήσεις για τη λίστα των Προσωπικών Πληροφοριών του Χρήστη, η παροχή των οποίων πρέπει να είναι υποχρεωτική για τη χρήση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων δεν έχει επισημάνει ορισμένες πληροφορίες ως υποχρεωτικές, αυτές οι πληροφορίες παρέχονται (γνωστοποιούνται) από τον Χρήστη κατά την κρίση του.

2.5. Ο Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων δεν ελέγχει και ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης για την αξιοπιστία του, καθοδηγούμενος από το γεγονός ότι οι ενέργειες του Χρήστη αρχικά είναι καλόπιστες, συνετές και ο Χρήστης λαμβάνει όλα τα πιθανά μέτρα προκειμένου να διατηρήσει τις πληροφορίες που παρέχονται ενημερωμένες.

3. Σκοποί επεξεργασίας Προσωπικών Πληροφοριών

3.1. Ο Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη (πληροφορίες), συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και αποθήκευσης πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη σύναψη, την εκτέλεση συμφωνιών (συναλλαγών) με χρήστες ή μεταξύ χρηστών.

3.2. Ο Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και ο Χρήστης (Χρήστες) έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα υπό τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σύναψη Συμφωνιών (Συναλλαγές) με Χρήστες κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.
 • Εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων βάσει των συμφωνηθέντων συμφωνιών (Συναλλαγές) ·
 • Ταυτοποίηση χρήστη κατά την εκπλήρωση υποχρεώσεων βάσει των συμφωνηθέντων συμφωνιών (Συναλλαγές).
 • Αλληλεπίδραση και παροχή επικοινωνίας με τον Χρήστη κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, Υπηρεσία.
 • Ειδοποίηση κατά τη σύναψη, εκτέλεση των συναφθέντων Συμφωνιών (Συναλλαγές), συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τρίτων ·
 • Διεξαγωγή μάρκετινγκ, στατιστικών και άλλων ερευνών χρησιμοποιώντας ανώνυμα δεδομένα.

4. Προστασία προσωπικών πληροφοριών

4.1. Ο Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων λαμβάνει μέτρα για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, για την προστασία του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διανομή, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και κανονισμούς.

4.2. Η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη διατηρείται εκτός από περιπτώσεις όπου η τεχνολογία της Υπηρεσίας ή οι ρυθμίσεις του λογισμικού του Χρήστη καθιερώνουν μια ανοιχτή ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους συμμετέχοντες και χρήστες του Διαδικτύου.

4.3. Για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και της Υπηρεσίας, ο Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να αποθηκεύει αρχεία καταγραφής στις ενέργειες του Χρήστη κατά τη χρήση και την εργασία με την Υπηρεσία, καθώς και κατά τη σύναψη (εκτέλεση) της Συμφωνίας, Συμφωνιών (Συναλλαγές) από τον Χρήστη για πέντε χρόνια.

4.4. Οι κανόνες των άρθρων 4.1, 4.2 αυτής της Πολιτικής ισχύουν για όλους τους Χρήστες που έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες άλλων χρηστών κατά τη διάρκεια της σύναψης (εκτέλεσης) Συμφωνιών (Συναλλαγές) μεταξύ τους.

5. Μεταφορά πληροφοριών

5.1. Ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους υπό τις ακόλουθες περιστάσεις:

 • Ο Χρήστης έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του για ενέργειες μεταφοράς προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις του λογισμικού που χρησιμοποιείται, οι οποίες δεν περιορίζουν την πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες.
 • Η μεταφορά των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της χρήσης της Υπηρεσίας από τον Χρήστη.
 • Η μεταφορά προσωπικών πληροφοριών είναι απαραίτητη για τη σύναψη (εκτέλεση) της Συμφωνίας (Συναλλαγές) χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία.
 • Η μεταφορά προσωπικών πληροφοριών πραγματοποιείται κατόπιν κατάλληλου αιτήματος δικαστηρίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου κρατικού φορέα στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η μεταφορά προσωπικών πληροφοριών πραγματοποιείται με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων του Κατόχου των Πνευματικών Δικαιωμάτων σε σχέση με τις παραβιάσεις της Συμφωνίας (Συναλλαγές) που συνήψε ο Χρήστης.

6. Αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου

6.1. Αυτή η Πολιτική έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ή να τερματίσει μονομερώς κατά βούληση του Κατόχου Πνευματικών Δικαιωμάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη. Η πρόσφατα εγκεκριμένη έκδοση αυτής της Πολιτικής αποκτά νομική ισχύ από την ημερομηνία (ώρα) της δημοσίευσής της στον ιστότοπο του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη νέα έκδοση της Πολιτικής.

6.2. Η τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής δημοσιεύεται στον ιστότοπο του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://floristum.ru/info/privacy/
Η εφαρμογή είναι πιο κερδοφόρα και πιο βολική!
Έκπτωση 100 ρούβλια από το μπουκέτο στην εφαρμογή!
Κατεβάστε την εφαρμογή Floristum από τον σύνδεσμο σε sms:
Κατεβάστε την εφαρμογή σαρώνοντας τον κωδικό QR:
* Κάνοντας κλικ στο κουμπί, επιβεβαιώνετε τη νομική σας ικανότητα, καθώς και τη συγκατάθεσή σας πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Συμφωνία προσωπικών δεδομένων и Δημόσια προσφορά
Αγγλικά