Popust 100 rubalja u aplikaciji! Preuzmite aplikaciju
Popust 100 rubalja u aplikaciji!
Preuzmite aplikaciju

Politika privatnosti

Ovaj ugovor "Politika privatnosti" (u daljem tekstu "Politika") predstavlja skup pravila za upotrebu ličnih podataka Korisnika.

1. Opšte odredbe

1.1. Ova je politika sastavni dio Korisničkog sporazuma (u daljem tekstu: Ugovor) objavljenog i / ili dostupnog na Internetu na: https://floristum.ru/info/terms/, kao i sastavni dio ostalih ugovora (transakcija) koji se zaključuju s korisnikom ili između korisnika, u slučajevima izričito predviđenim njihovim odredbama.

1.2. Zaključivanjem Ugovora vi slobodno, svojom voljom i u svojim interesima, dajete neograničenu neopozivu pisanu saglasnost za sve vrste metoda i metoda obrade vaših ličnih podataka, uključujući sve vrste radnji (operacija) ili skup radnji (operacija) koje se izvode pomoću alata za automatizaciju ili bez upotrebe takva sredstva sa ličnim podacima, uključujući prikupljanje, evidentiranje, sistematizaciju, akumulaciju, skladištenje, pojašnjenje (ažuriranje, izmena), ekstrakciju, upotrebu, prenos (distribucija, pružanje, pristup) trećim stranama, uključujući mogući prekogranični transfer na teritoriju stranih država, depersonalizacija, blokiranje, brisanje, uništavanje ličnih podataka u svrhe navedene u ovim Pravilima.

1.3. Prilikom primene ove Politike, uključujući prilikom tumačenja njenih odredbi, uslova, kao i postupka za njeno usvajanje, izvršenje, ukidanje ili promenu, primenjuje se važeće zakonodavstvo Ruske Federacije.

1.4. Ova Politika primjenjuje uvjete i definicije koji su navedeni u Ugovoru, kao i u drugim Ugovorima (transakcijama) koji se zaključe između Korisnika, osim ako ovom Politikom nije drugačije određeno ili ne proizilazi iz njene suštine. Pod drugim okolnostima, tumačenje pojmova ili definicija u ovoj Politici vrši se u skladu sa zakonima Ruske Federacije, poslovnim običajima ili odgovarajućom naučnom doktrinom.

2. Lični podaci

2.1. Lični podaci u ovoj politici znače:

Podaci o korisniku koji im se pružaju prilikom registracije ili autorizacije i u procesu korištenja Usluge, uključujući lične podatke Korisnika.

Informacije koje se prenose automatski na osnovu postavki korisničkog softvera, uključujući, ali ne ograničavajući se na: IP adresu, kolačić, mrežu operatera, informacije o softveru i opremi koje korisnik koristi za rad u komunikacionoj mreži, uključujući Internet, kanale komunikacija koja se prenosi i prima kada se koriste informacije i materijali usluge.

2.2. Nositelj prava nije odgovoran za postupak i metode korištenja korisnikovih ličnih podataka od strane trećih strana, čiju interakciju Korisnik provodi samostalno u okviru korištenja Usluge, uključujući zaključak, kao i tijekom izvršenja Transakcija.

2.3. Korisnik u potpunosti razumije i prihvaća mogućnost postavljanja softvera treće strane na Veb lokaciju, usled čega te osobe imaju pravo na primanje anonimnih podataka iz tačke 2.1.

Ovaj softver nezavisnih proizvođača, između ostalog, uključuje:

 • sistemi za prikupljanje statistike posjeta (napomena: brojači bigmir.net, GoogleAnalytics, itd.);
 • socijalni dodaci (blokovi) društvenih mreža (napomena: VK, Facebook, itd.);
 • sistemi za prikazivanje natpisa (napomena: AdRiver, itd.);
 • drugi sistemi za prikupljanje anonimnih informacija.

Korisnik ima pravo samostalno spriječiti prikupljanje takvih podataka (podataka) od strane trećih strana, koristeći standardne postavke privatnosti koje Korisnik koristi za rad sa Web stranicom Internet pretraživača.

2.4. Nositelj autorskih prava ima pravo odrediti zahtjeve za listu ličnih podataka korisnika, čije pružanje mora biti obavezno da bi se koristila usluga. U slučaju da nosilac autorskih prava određene informacije nije označio kao obavezne, takve informacije pruža (otkriva) korisnik po svom nahođenju.

2.5. Nositelj autorskih prava ne kontrolira i ne provjerava pouzdanost podataka koje je pružio Korisnik vodeći se činjenicom da su radnje Korisnika u početku dobronamjerne, razborite, a Korisnik poduzima sve moguće mjere kako bi informacije koje su mu dostavljene bile ažurne.

3. Svrha obrade ličnih podataka

3.1. Nositelj autorskih prava obrađuje lične podatke korisnika (informacije), uključujući prikupljanje i čuvanje informacija potrebnih za zaključivanje, izvršenje ugovora (transakcija) sa korisnicima ili između korisnika.

3.2. Nositelj autorskih prava, kao i Korisnik (Korisnici) imaju pravo da koriste lične podatke pod sledećim okolnostima:

 • Zaključivanje ugovora (transakcija) sa korisnicima prilikom korišćenja Usluge;
 • Ispunjenje preuzetih obaveza po zaključenim ugovorima (transakcijama);
 • Identifikacija korisnika prilikom ispunjavanja obaveza prema zaključenim ugovorima (transakcijama);
 • Interakcija i pružanje komunikacije sa Korisnikom tokom informativnih usluga, kao i poboljšanje kvaliteta usluga, Usluga;
 • Obavijest o zaključenju, izvršenju zaključenih sporazuma (transakcija), uključujući uključivanje trećih strana;
 • Provođenje marketinških, statističkih i drugih istraživanja koristeći anonimne podatke.

4. Zaštita ličnih podataka

4.1. Nosilac autorskih prava preduzima mere za čuvanje ličnih podataka Korisnika, njegovu sigurnost od neovlašćenog pristupa i distribucije, u skladu sa internim pravilima i propisima.

4.2. Povjerljivost ličnih podataka Korisnika zadržava se, osim u slučajevima kada tehnologija Usluge ili postavke Korisničkog softvera uspostavljaju otvorenu razmjenu informacija sa ostalim učesnicima i korisnicima Interneta.

4.3. Da bi poboljšao kvalitetu usluga i Usluge, Nositelj autorskih prava ima pravo na čuvanje datoteka dnevnika o radnjama Korisnika prilikom upotrebe i rada sa Uslugom, kao i tokom zaključenja (izvršenja) Ugovora, Ugovora (Transakcija) od strane Korisnika tokom pet godina.

4.4. Norme klauzula 4.1, 4.2 ove Politike odnose se na sve korisnike koji su stekli pristup ličnim podacima drugih korisnika tokom zaključenja (izvršenja) sporazuma (transakcija) između njih.

5. Prijenos informacija

5.1. Nositelj autorskih prava ima pravo prenijeti lične podatke trećim licima pod sljedećim okolnostima:

 • Korisnik je dao svoj pristanak za radnje prenosa ličnih podataka trećim stranama, uključujući slučajeve kada Korisnik koristi postavke korištenog softvera, koje ne ograničavaju pristup određenim informacijama;
 • Prijenos ličnih podataka Korisnika vrši se dok Korisnik koristi funkcionalnost Usluge;
 • Prijenos ličnih podataka je neophodan kako bi se zaključio (izvršio) Ugovor (Transakcije) koristeći Uslugu;
 • Prenos ličnih podataka vrši se na odgovarajući zahtev suda ili drugog ovlašćenog državnog tela u okviru odgovarajuće procedure utvrđene važećim zakonodavstvom;
 • Prenos ličnih podataka vrši se u cilju zaštite prava i legitimnih interesa Nosioca autorskih prava u vezi sa kršenjem Ugovora (Transakcija) koji je zaključio Korisnik.

6. Promjene politike privatnosti

6.1. Ova Politika ima mogućnost jednostranog mijenjanja ili ukidanja po volji Nosioca autorskih prava, bez prethodne najave Korisniku. Novo odobrena verzija ove Politike stječe pravnu snagu od datuma (vremena) njenog objavljivanja na Web lokaciji nositelja autorskih prava, osim ako novim izdanjem Politike nije drugačije određeno.

6.2. Trenutna verzija Politike objavljena je na Web lokaciji nositelja autorskih prava na Internetu na https://floristum.ru/info/privacy/
Aplikacija je profitabilnija i praktičnija!
Popust od 100 rubalja od buketa u aplikaciji!
Preuzmite aplikaciju Floristum sa linka u sms-u:
Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda:
* Klikom na dugme potvrđujete svoju poslovnu sposobnost, kao i pristanak sa Izjava o privatnosti, Ugovor o ličnim podacima и Javna ponuda
engleski